All Garezers related COVID-19 news will be published here.

Please check back frequently for updates.

2021. gada 26. aprilī

Cienījamā Gaŗezera saime!
Neviens nevarēja paredzēt, ka COVID-19 darba grupa joprojām darbosies un katru nedēļu tiksies, lai orientētos pilnvarās, ieteikumos un atbilstības pasākumos, kam jābūt ievestiem, lai Gaŗezers veiksmīgi darbotos 2021. gada vasarā. Pašreizējais COVID pieaugums Mičiganā dod mums visiem iemeslu būt ļoti norūpējušajiem, jo viena no visvairāk skartajām grupām ietver mūsu dalībniekus un personālu. Diemžēl, tas rada arī lielu nenoteiktību par nākošajām nedēļām. Mēs apzināmies, ka daudzas ģimenes nedzīvo Mičiganā un aktīvi neseko šīs valsts ziņām, kas varētu apgrūtināt mūsu lēmumu pieņemšanas kontekstu. Mēs darīsim visu iespējamo, lai atbildēs būtu pēc iespējas rūpīgi pārdomātas un iekļautu atsauces. Lūdzu, turpiniet izmantot garezers.org kā vienīgo patiesības avotu visai informācijai par Gaŗezeru un vasaras programmām.
Vietējie, štata un federālie vadlīniju jaunumi
Vasaras programmu ziņojumi
 • Visu programmu direktoru vārdā vēlamies pateikties ģimenēm, kas reģistrējās šīs vasaras programmām, un piedalījās mūsu pirmajā informācijas webinārā martā. Maija sākumā paredzēts otrs informācijas webinārs. Paldies par sapratni un pacietību.
 • Trešdien, 21. aprīlī, notika pirmā “Zoom” darba izstāde, lai gan informētu, gan uzdotu jautājumus par vasaras darba iespējām un vajadzībām Gaŗezerā.
 • Turpinās informācijas vākšana, īpaši attiecībā uz COVID-19 sekām nometnēs. Nesen ārkārtas veselības reaģēšanas grupa pabeidza pirmo nodarbību riska pārvaldības vingrinājumu.
 • Reģistrācija visām vasaras programmām turpinās vietnē CampDoc.

<h5style=”text-align: left;”>Citi ziņojumi

 • Gaŗezerā pašreizējais darbības stāvoklis ir oranžais.
 • Nepieciešamā ēku tīrīšana un pārbaudes, kā arī ūdens testēšana ir paredzēta šonedēļ. Ja saņemsim visus apstiprinājumus, paredzēts labierīcības atvērt 1. maijā un tās būs pieejamas treileru īpašniekiem un dienas apmeklētājiem.
 • Lūdzu, ierodoties Gaŗezerā, atcerieties aizpildīt reģistrēšanās formu, izmantojot QR kodus, kas atrodas visos rajonos, vai piekļūstot veidlapai mūsu tīmekļa vietnē. Jaunums šogad ir saikne ar Gaŗezera atbildības solījumu, kas būs elektroniski jāparaksta. Programmas ģimenēm un dalībniekiem arī tas būs jāparaksta reģistrējoties.
 • Jaunas zīmes būs redzamas visā Gaŗezerā, lai identificētu programmu rajonus un sabiedrībai pieejamās teritorijas.
 • Padome piemērotā laikā izvērtēs ķieģeļu projekta atklāšanu un apskates iespēju sabiedrībai šovasar, kā arī iespējas jebkuriem citiem pasākumiem.
 • Vakcinētiem cilvēkiem būs jāievēro visas pašreizējās michigan.gov vadlīnijas.
Paldies!

April 26, 2021

Dear members of the Garezers community,
None of us could have foreseen that the COVID-19 Task force would still be operational and meeting weekly to navigate the mandates, recommendations and compliance measures that need to be in place for Garezers to operate successfully during the summer of 2021. The current surge in Michigan gives all of us reason to be very concerned as one of the groups most directly affected includes our participants and staff. Unfortunately, it also brings a great deal of uncertainty for the weeks ahead. We are aware that many families do not live in Michigan and do not actively follow the news of this state which may make it more difficult to understand the context of our decision making. We will do our best to be as thorough as possible in our answers and include our references. Please continue to use garezers.org as the single source of truth for all information concerning Garezers and it’s summer programs.
Local, State and Federal Guideline Updates
Summer Program Updates
 • On behalf of all program directors, we would like to thank the families who have registered for this summer’s programs and their attendance at our first webinar in March. A second webinar is being planned for early May. Thank you for your patience.
 • The first Zoom job fair was held Wednesday, April 21 to both inform and ask questions in regard to summer employment at Garezers.
 • Information gathering, particularly in regard to the implications of COVID-19 at camp, continues. Recently, the emergency response team completed its first tabletop exercise as part of risk management.
 • Registration for all summer programs is continuing at the website CampDoc.
 • Information regarding planned GBD activities will be forthcoming, including dates, and how to register.
Other Updates
 • Current operating condition is orange.
 • Required well treatment and water testing is scheduled for this week. Provided we obtain all approvals, bath houses are scheduled to be open May 1st and will be available to trailer owners and day visitors.
 • Please remember to fill out the check-in form using the QR codes located throughout the property or by accessing the form on our website upon arriving at Garezers. New this year is a link to the Garezers responsibility pledge which will need to be electronically signed. Program families and participants will also be required to sign the pledge.
 • New signage will be seen throughout Garezers to identify program vs. campground areas.
 • The Board will evaluate, at the appropriate time, the possibility of the Paver project dedication to the public this summer and any other social events.
 • Vaccinated people will be required to adhere to all current michigan.gov guidelines.
Thank you!

2020. gada 9. novembrī

Cienījamā Gaŗezera saime!

Gaŗezers ir atgriezies modificētā oranžā darbības stāvoklī un tā arī būs tuvākajā nākotnē. Modificētā oranžā stāvoklī dienas apmeklētājiem ir atļauts uzturēties Gaŗezerā, bet visiem viesiem, tostarp treilera īpašniekiem, joprojām ir jāreģistrējas ar QR kodu vai garezers.org. Labierīcības un dušas ir slēgtas uz sezonu. Lai iegūtu informāciju par visu mūsu sabiedrību, lūdzu, ņemiet vērā sekojošos ziņojumus un jaunos izpildu rīkojumus:

Coronavirus/october-29-2020-michigan-coronavirus-update

MDHHS Epidemic Order

2021. gada rezervācijas:

– Ņemot vērā īpašos apstākļus un neziņu, mūsu nomas/īres telpu rezervēšanas process neiesāksies ierastā laikā novembra mēnesī.

– Gaŗezers sāks pieņemt rezervācijas vasaras mītnēm tikai 2021.g. sākumā. Datums, kad rezervācijas tiks pieņemtas, tiks paziņots nākamajā ziņojumā un Facebook.

2021.g.vasaras programmas

Tālāk ir īss kopsavilkums par mūsu darbu šo rudeni, plānojot 2021.g.vasaras programmas:

– ACA (Amerikas Nometņu asociācijas) aptauju rezultātu novērtēšana, ACA nometņu rokasgrāmata (Field Guide for Camps Version 1.2) veiksmīgai nometnes darbībai 2021. gadā izmantošana un nepārtraukts pārskats par jaunākajiem pētījumiem par vīrusa izplatību.

– Izpētījām un nozīmējām jaunu vietu mūsu veselības centram / neatliekamās medicīniskās palīdzības centram/ ambulancei, lai izpildītu karantīnas un izolācijas prasības nometņotājiem un darbiniekiem. Neņemot vērā šo pamatprasību, uz vietas nedrīkstētu darboties neviena programma.

– Pārskats par esošo ventilāciju visās dzīvojamās kabīnēs, telpās un darbības vietās, lai noteiktu būtiskus uzlabojumus un modifikācijas.

– Kvadrātatūru novērtējums visām iekštelpām (kabīnēm, istabām, klašu telpām, uc) un āra telpām.

– Maksimālās telpas noslogojuma noteikšana, pamatojoties uz kvadrātveida izmēriem un saskaņošana ar zināmo paraugu praksi un norādījumiem par drošu nometnes izdošanos 2021. gadā. Skaitliskā ietilpība telpās nosaka cik varēs katrā programmā uzņemt dalībniekus.

– Paplašināšana āra nodarbību iespējas, lai varētu vienlaicīgi darboties mazākās apmeklētāju/skolēnu grupās (cohorts) 10-12 cilvēku katrā grupā.

Lai gan tik daudz joprojām nav zināms un neskaidrs, mēs zinām, ka būs budžeta ietekme un būtiskas izmaiņas mūsu vasaras programmās, par kurām mēs informēsim jūs. Lai varētu veikt pēc iespējas lielāku plānošanu, nākamā gada vasaras programmu reģistrācija sāksies ne agrāk kā 2021. gada februārī.

Pateicība

Novembrī bieži sākam jau atskatīties uz aizgājušo gadu un īpaši Pateicības dienā atvēlam laiku pārdomām par visu notikušo. Arī mūsu komanda vēlās pateikties visiem Gaŗezeriešiem par brīnišķīgo sadarbības garu šajā grūtajā laikā. Vislielākais paldies par saprašanu un atsaucību visām maiņām, kuras padarīja mūsu vidi drošāku un veselīgāku, dodot daudziem iespēju izbaudīt Gaŗezeru un viens otru! Lūdzu, turpiniet turēties droši un veseli!

November 9th, 2020

Dear members of the Garezers community,

Garezers has returned to a modified orange operating condition and will remain so for the foreseeable future. In modified orange day visitors are allowed, but all guests, including trailer owners, are still required to register with the QR code or at garezers.org. Bathhouses have been closed for the season. For the information of all of our community, please be aware of the following update and the new executive order:

Coronavirus/october-29-2020-michigan-coronavirus-update

MDHHS Epidemic Order

Summer 2021 reservations:

– As we continue to plan for our 2021 season, there will be a delay to our normal rental reservation process.

– Garezers will begin accepting summer rental reservations in early 2021. The date that reservations will be accepted will be communicated in a future update and on Facebook.

Planning for 2021 summer programs

The following is a brief summary of our work this fall:

– Evaluation of American Camp Association survey results, application of the revised ACA field guide (Field Guide for Camps Version 1.2) for successful camp operation in 2021 and a continuous review of the latest research.

– Identification of a new site for our health center/ambulance to comply with quarantine and isolation requirements for campers and staff. Without meeting this basic requirement no program may operate on site.

– Review of existing ventilation in all residential cabins, rooms and activity areas to identify essential improvements and modifications.

– Square footage assessment of all indoor(cabins, rooms, classrooms, etc.) and outdoor spaces.

– Determination of maximum room occupancy based on square footage and alignment with known best practices and guidelines for safe camp operation in 2021. Room capacity will determine program capacity.

– Expansion of outdoor programming activities to allow for the simultaneous operation of smaller camper/student cohorts of 10-12.

Although so much remains unknown and uncertain, we do know there will be budget implications and significant changes to our summer programs of which we will keep you informed. In order to allow for as much planning as possible, registration for next year’s summer programs will begin no earlier than February, 2021.

Gratitude

During this month of November we begin to reflect on the past year, especially on Thanksgiving Day. It is in that spirit that the COVID-19 team wishes to express our gratitude to the entire Garezers community for their wonderful spirit of cooperation and support the past few months in respecting the new policies. All visitors had a safe and healthy summer enjoying each other and our lake, which of course was the main goal. Please continue to stay safe and healthy.

2020. gada 30. jūlijā

Cienījamā Gaŗezera saime!

Gaŗezers tagad ir darbojies dzeltenā darbības fāzē un viesi un apmeklētāji ieradušies trīs nedēļas. Mēs priecājamies redzēt cilvēkus, kuri bauda savu laiku šeit pludmalē, pie treileriem, pastaigājoties un pērkot uzkodas no Dzintaru kioska! Sekojot Gaŗezera norādijumiem, administrācija un darbinieki turpina reģistrēt atskaites katru dienu par noteikumu ievērošanu.

Pamatojoties uz šiem novērojumiem, atgādinām viesiem par sekojošiem noteikumiem:

– Maskas ir nepieciešamas. Saskaņā ar Izpildu rīkojumu 2020-147, jums ir nepieciešams valkāt sejas segumu, kad atrodaties jebkurā publiskajā iekštelpā. Rīkojums arī prasa izmantot sejas segumus ārpus telpām, kur cilvēkiem nav iespējams ieturēt sabiedrisko attālināšanos. Uzņēmumiem Mičiganā ir jāliedz ienākšana vai pakalpojumi tiem, kas atsakās valkāt sejas pārklājumu.

– Āra pulcēšanās ir ierobežota līdz 100 cilvēkiem, un sabiedriskā attālināšanās ir obligāta.

– NAV atļauti organizēti sporta veidi.

– Gaŗezera īpašumā, tostarp arī treileru īpašnieku vidū, nav atļauts nepavadītiem nepilngadīgajiem uzturēties jebkurā laikā. Vecākiem vai aizbildņiem ir jābūt kopā ar saviem bērniem vai pusaudžiem, lai kur viņi atrastos Gaŗezera teritorijā.

– Dienas apmeklētājiem atļauts būt Gaŗezerā no rītausmas līdz 8iem vakarā, un ir nepieciešams reģistrēties vienā no QR kodu lasītājiem, kas atrodas dažādās vietās.

– Dzintaru un Atbalsu teritorijā ar ierobežotu noslogojumu ir atvērtas labierīcības un dušu telpas. Gaidot iekārtu lietošanu, būs nepieciešams ievērot sabiedrisko attālināšanos un valkāt sejas pārklājumu, ieejot iekšā.

– Koplietošanas telpas paliek slēgtas,ieskaitot paviljonus, lapenes, rotaļu un šūpuļu laukumus, kā arī ODS, Mežmāja, Baltās mājas lievenis un volejbola laukumus.

Gaŗezers strādā ar samazinātu personālu, vienlaikus cenšoties nodrošināt drošu vietu viesiem. Lūdzu, ievērojiet šos noteikumus, lai ikviens varētu turpināt baudīt savu laiku Gaŗezerā.

Mēs vēlamies, lai visiem būtu lieliska nedēļas nogale! Paldies par sadarbību!

July 30th, 2020

Dear members of the Garezers community,

Garezers has now been in operating condition yellow and welcoming guests and day visitors for three weeks. We have been happy to see people enjoying their time here at the beach, at their trailers, walking through and buying snacks from the Dzintari kiosk! In keeping with Garezers policy, the administration and staff continue to complete daily assessments of visitor adherence to the current rules.

Based on those observations, we would like to remind guests of the following operating conditions in the yellow phase:

– Masks are required. Per Executive Order 2020-147, you are required to wear a face covering whenever in an indoor public space. The order also requires the use of face coverings in crowded outdoor spaces where social distancing is not possible. Businesses open to the public must refuse entry or service to those who decline to wear a face covering.

– Outdoor gatherings are limited to 100 people, and social distancing must be practiced.

– NO organized sports are permitted.

– NO unaccompanied minors are permitted on site, including those of trailer owners, at any time. Parents or guardians must be with their children or teenagers wherever they are while in the campground areas.

– Day visitors will be permitted from dawn until 8 PM and are required to register at one of the QR code readers located in various spots in both campgrounds.

– Bathhouses are open in the Dzintari and Atbalsis campgrounds with limited occupancy. Social distancing will be required while waiting to use the facilities and masks shall be worn while inside.

– Common areas remain closed, including pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja, Baltā māja deck and volleyball courts.

Garezers is operating with a reduced staff while still trying to provide a safe place for guests to enjoy. Please follow these guidelines so that everyone can continue to enjoy their time at Garezers.

We want everyone to have a great weekend! Thank you for your support!

Check In Policy

You are required to fill out the check-in form to advise administration when you will be at Garezers. The form can also be accessed by scanning the QR code.

Common Areas Closed:

pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja,
Baltā māja deck, volleyball courts
No unaccompanied minors

2020. gada 10. jūlijā

GAŖEZERA 3. VIRTUĀLĀ TAUTAS SAPULCE

Gaŗezera padome un COVID-19 darba grupa aicina jūs piedalīties
virtuālā tautas sapulcē, trešdien,15. jūlijā, plkt. 9’os vakarā, austruma laika zonā.

Tēmas:

– Finanču ziņojums

– COVID-19 darba grupas ziņojums

– Ziņojums par operatīvo fāzi

– Fiziskā plāna komitejas ziņojums

Lūdzu iepriekš piesakiet jūsu piedalīšanos šajā sapulcē šeit

Jautājumus var iepriekš iesniegt garezers@garezers.org

July 10th, 2020

GAREZERS VIRTUAL TOWN HALL #3

The Latvian Center Garezers Board of Directors and COVID-19 Task Force invite you to join us in a virtual Town Hall meeting on Wednesday, July 15th, 2020 at 9pm EDT.

Topics:

– Financial Outlook

– COVID-19 Task Force Update

– Operating Condition Update

– Master Plan Update

Please register in advance here

Questions can be submitted in advance to: garezers@garezers.org

2020. gada 8. jūlijā

Cienījamā Gaŗezera saime!

Gaŗezers sagaidīja treileru īpašniekus ASV valsts svētku nogalē un varēja baudīt tradicionālo uguņošanu Atbalsīs. Treileru īpašnieki un viņu viesi reģistrējās izmantojot QR scanner sistēmu, kura sekmīgi darbojas. Pa nogali bija jāaizrāda tikai pāris grupām par sociālo attālināšanas neievērošanu, bet tās ātri pārkārtojās pēc aizrādījumiem. Atcerieties, ka vēl aizvien plašāka pulcēšanās vienā vietā ir ierobežota Mičiganās štatā!

DZELTENAIS DARBĪBAS STĀVOKLIS:

Gaŗezera administratore un COVID1-19 darba grupa kopīgi izvērtēja ik dienas notikumus (operational assessments) kopš 25. jūnija un izvērtējumi ir bijuši ļoti apmierinoši. Ņemot to vērā, Gaŗezers spēj ieiet nākamajā darbības stāvoklī jeb posmā, kas būtu dzeltenā.

Vēlamies pievērst īpašu uzmanību sekojošajiem norādījumiem:

– Bērniem un jauniešiem ir obligāti jābūt kopā ar vecākiem vai kādu aizbildni vismaz 21.g.v., lai atrastos Gaŗezera teritorijā.

– Dienas viesi drīkst būt Gaŗezera teritorijā no rītausmas līdz plkst. 20:00 un tiem ir jāreģistrējas, ierodoties Gaŗezerā, lietojot QR scanner.

– Īrniekiem ir lūgts ievērot jaunos ierakstīšanās un izrakstīšanās laikus, lai darbinieki varētu izsekot CDC vadlinijas.

– Labierīcbas Dzintaros un Atbalsīs būs atvērtas ar sociālo attālināšanos un masku valkāšanas norādījumiem un tiks ievēroti CDC tīrīšanas protokoli.

Sabiedrības veselība un COVID-19 izplatība Mičiganā:

St Joseph un apkārtējie pagasti turpina piedzīvot savu augstāko COVID-19 saslimšanas pieaugumu kopš pandēmijas sākuma. Patlaban St. Joseph pagasts ir otrā vietā Mičiganā ar nevēlamu statistiku, proti, ka ir 265.7 vīrusu gadījumi/100 K iedzīvotāju. Patlaban, visi 5 štati no kurienes visvairāk iebrauc Garzera ciemiņi, arī turpina piedzīvot vīrusa izplatību kas ir redzama klāt pievienotajā grafikā. Lūdzu ieskatieties klāt pievienotajā grafikā.

Būsim atbildīgi mūsu rīcībās, lai pasargātu paši sev un arī viens otru!

1. Atgādinām, ka maskas valkāšana ir stingri ieteikta, lai minimazētu vīrusa izplatību. Lūdzu valkājiet maskas, lai pasargātu sevi un citus!

2. Lūdzu nebrauciet uz Garezeru ja jutāties slimi vai jums ir bijusi saskarsme ar COVID19 slimu cilvēku.

3. Ja nu gadījumā Tev ir COVID-19 diagnoze pēc tam kad esi ciemojies Gaŗezerā, ir Tava atbildība ziņot Garezera administratorei nekavējoši, lai viņa var nekavējoši izziņot attiecīgajām personām, kā arī vietējām veselības iestādēm.

Paldies!

July 8th, 2020

Dear members of the Garezers community,

Garezers welcomed trailer owners for the second week in a row over the July 4th holiday weekend for the traditional fireworks show in Atbalsis. Trailer owners and guests completed the new required QR code registration and the system is functioning extremely well. Over the course of the weekend there were only a couple of short-lived larger gatherings that quickly responded to staff directions, and we are grateful for their cooperation. Please remember that the Michigan executive order limiting outdoor social gatherings to no more than 100 people in one given place while maintaining social distancing is still in effect in our region. Our region has not yet moved to the less restrictive next phase of the state’s opening guidelines.

OPERATING CONDITION YELLOW:

In light of the favorable daily operations assessments since June 25th, Garezers is able to move into the yellow operating condition as seen in the graphic below. However, as you can see in the chart below, cases in the great lakes area continue to rise. We will continue to monitor this trend, other data sources, and the behavior of our guests to help ensure a safe environment for our guests and community.

During this yellow operating condition, please give special attention to the following:

– NO unaccompanied minors are permitted on site, including those of trailer owners at any time. Parents or guardians must be with their children or teenagers wherever they are while in the campground areas.

– Day visitors will be permitted from dawn until 8 PM and are required to register at one of the QR code readers located in various spots in both campgrounds.

– We would greatly appreciate adherence to the new check-in and check-out times at rental cabins to allow for enhanced cleaning protocols.

– Bathhouses will now be open in the Dzintari and Atbalsis campgrounds with limited occupancy. Social distancing will be required while waiting to use the facilities and masks shall be worn while inside.

Public Health:

St. Joseph and surrounding counties continue to experience their highest rate of community transmission since the onset of the pandemic. At this time St. Joseph county ranks second in the state in cases per 100K residents, at 265.7. The higher the level of community transmission in an area that a gathering is being held, the higher the risk of COVID19 spreading during a gathering. In addition, all five states (Ohio, Wisconsin, Michigan, Illinois and Indiana) from which the majority of our visitors arrive, are trending up in virus transmission. Please see the chart below.

Let us continue to be responsible to others and to ourselves!

1. Wear a mask more often than not to protect not only yourself but others.

2. Please do not come to Garezers if you have been exposed to the virus or if feeling ill.

3. If you are diagnosed with COVID-19 after visiting Garezers, please notify the Garezers administrator immediately so that we may take the appropriate and necessary steps to notify others.

Thank you!

2020. gada 30. jūnijā

Cienījamā Gaŗezera saime!

Gaŗezers sagaidīja pirmos šīs sezonas viesus ceturtdien, 25. jūnijā! Atvēršanas diena noritēja gludi, klāt bija tie, kas nodarbojās ar sava treilera apkārtnes tīrīšanu un uzpošanu! Līdz šim ikdienas novērtējumos tika konstatēti tikai dažas neatbilstības jautājumi, kurus izskatīja administrācija. Lai precizētu, treilera īpašnieka viesi ir tikai ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā jeb zem viena jumta. Mēs novērtējam visu dalībnieku sadarbību īstenojot jauno Gaŗezera darbības stāvokli jeb posmu, kas pašlaik ir oranžs. Mēs atgādinām visiem apmeklētājiem reģistrēties, kad uz vietas ierodas vai pirms ierašanās.

Sabiedrības veselība:

– Lūdzu, ņemiet vērā, ka St. Joseph apgabals turpina piedzīvot savu augstāko COVID-19 saslimušo pieaugumu kopš pandēmijas sākuma. Jo augstāks kopienas pārraides jeb saslimšanas līmenis teritorijā, kurā notiek pulcēšanās, jo lielāks ir COVID-19 izplatīšanās risks pulcēšanās laikā.

– Vietējās un valsts veselības aizsardzības aģentūras un amatpersonas ir atgādinājušas visām organizācijām, ka ir nepieciešams, lai pastāvīgi novērtē pašreizējos apstākļus un to, vai atlikt, atcelt vai ievērojami samazināt apmeklētāju skaitu jebkurā paredzamā pulcēšanās vietā vai notikumā.

Uguņošana Atbalsīs:

Paredzot, ka lielāks skaits treileru īpašnieki ar saviem tuvākiem ģimenes locekļiem būs uz vietas šonedēļ un nedēļas nogalē, lūdzu, ņemiet vērā:

– Clear Lake Association ir dota atļauja organizēt savu uguņošanas izrādi no Gaŗezera īpašuma Atbalsīs, un to uzstādīs teritorijā aiz Baltās mājas, jo tilts uz saliņu vēl paliks nepieejams. Tā rezultātā ir ierobežota skatīšanās vieta, sākot tikai ar galveno piebraucamo ceļu.

– Skatīšanās laukums būs ierobežots un ir paredzēta tikai treileru īpašniekiem kopā ar ne vairāk kā 2 viņu tuvākās ģimenes/ mājsaimniecības locekļiem. Viena treilera/mājsaimniecības locekļiem ieteicams sēdēt kopā kā vienai grupiņai.

– Saskaņā ar oranžo darbības stāvokli, nav atļauts citiem apmeklēt uguņošanas noskatīšanos. CDC klasificē notikumu, piemēram, uguņošanas kopēju noskatīšanos Atbalsīs, kā “visaugstākā riska” notikumu, jo dalībnieki būs ieceļojuši no dažādiem apgabaliem un štatiem, un indivīdiem varētu būt grūti ieturēt vismaz 6 pēdu attālumu vienam no otra.

– Mēs sagaidām, ka no izjustas atbildības sajūtas ne tikai par savu veselību, bet arī par jūsu draugu veselību, būs atbilstība sociālās attālināšanās vadlīnijām, gan pirms, pēc un par uguņošanas izrādes laiku, un skatītāji pēc vajadzības izmantos sejas maskas.

– Nav autostāvvietas Atbalsīs izņemot treileru īpašniekiem.

Rezervācijas:

Lūdzu, sazinieties ar garezers@garezers.org, ja vēlaties atcelt vai mainīt esošās rezervācijas. Paldies.

June 30th, 2020

Dear members of the Garezers community,

Garezers welcomed its first guests of the season on Thursday, June 25! The opening days went smoothly, with those present cleaning and sprucing up their sites! In the course of daily assessments only a handful of non-compliance issues were noted, which were handled by the administration. To clarify, trailer owner guests are limited to family members or significant others living in the same household. We appreciate the cooperation of everyone as the new policies are implemented. Garezers operating condition REMAINS Orange and we remind all visitors to register when onsite or prior to arrival.

Public Health:

– Please be aware that St. Joseph county continues to experience its highest rate of COVID-19 transmission since the onset of the pandemic. The higher the level of community transmission in an area that a gathering is being held, the higher the risk of COVID19 spreading during a gathering.

– Local and state health agencies and officials have reminded all organizations that there needs to be a continual assessment of the current conditions and whether to postpone, cancel or significantly reduce the number of attendees for any anticipated gathering.

Fireworks display in Atbalsis:

Anticipating that a greater number of trailer owners with their immediate families will be on site this week and weekend, please be aware of the following:

– Clear Lake Association has been given permission to manage their fireworks show from Garezers property in Atbalsis and the discharge/set-up will be in the grassy area behind Baltā mājā as the bridge/island remain inaccessible. This results in a limited viewing area, starting by the main driveway.

– The limited viewing area will be restricted to trailer owners and no more than 2 members of their immediate family/household. Members of the same trailer/household are advised to sit together as a cohort.

– Consistent with the orange operating condition, no other visitors are allowed. The CDC classifies an event, such as the Fireworks viewing in Atbalsis, as being in “the highest risk” category, as attendees have traveled from the outside area and it may be difficult for individuals to remain spaced at least 6 feet apart.

– We expect that out of a strong sense of responsibility for not only your own health but that of your friends, there will be compliance with social distancing guidelines before, during and after the Fireworks display and the usage of masks where needed.

– No parking in Atbalsis other than trailer owners.

Reservations:

Please contact the main office at garezers@garezers.org should you wish to cancel or modify any existing reservations at this time. Thank you.

2020. gada 25. jūnijā

Cienījamā Gaŗezera saime!

COVID-19 darba grupas sanāksmes turpinājās, kamēr mēs pandēmijas laikā turpinām piestrādāt pie Gaŗezera dzīves detaļām. Mēs atzinīgi novērtējam pacietību un cieņu, ko izrādīja lielākā daļa Gaŗezera ģimenes, kamēr mēs strādājam, lai nodrošinātu Gaŗezera treileru rajonu veiksmīgu atvēršanu.

Oranžā darbības posms sākas ceturtdien, 25.jūnijā. Norādījumus var atrast Gaŗezera mājas lapā.

JAUNUMS: ar QR kodu reģistrācija, kas nepieciešama visiem treilera īpašniekiem ierodoties. Administrācija katru dienu izvērtēs pašreizējās oranžās darbības posma ievērošanu. Tas noteiks kustību uz nākamo posmu.

Paziņojums par 4 / 2 volejbola nedēļas nogali:

Gaŗezera padome savā 2020. gada 23. jūnija virtuālajā telekonferences sanāksmē vienbalsīgi nobalsoja par 4/2 nedēļas nogales atcelšanu 2020. gadam. Šis lēmums tika pieņemts pirmkārt, ņemot vērā visu Gaŗezera viesu veselību un drošību. Mēs saprotam milzīgo vilšanos, ko lēmums nes, jo tas gadskārtējais notikums ir bauda gan sportistiem un skatītājiem visos vecumos daudzus gadus. Tas atgriezīsies!

COVID-19 darba grupa iesniedza kopsavilkumu par galvenajiem faktoriem, kuru rezultātā viņi ieteica atcelt 4/2 nedēļas nogali, kas ietvēra sekojošos:

– CDC definē notikumu, piemēram, 4-2 kā “Visaugstākā riska” gadījumu (daudzu personu pulcēšanās, kur indivīdiem ir grūti ievērot sabiedrisko attālināšanos, proti – palikt vismaz 6 pēdu attālumā vienam no otra un vēl, dalībnieki ieceļo no vietām ārpus vietējās teritorijas) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html

– Saskaņā ar gubernatores Whitmeras 5. jūnija ziņojumu (executive order 220-1-115) āra pasākumos ir nepieciešams, ka cilvēki ievērotu 6 pēdu sociālās attālināšanos un pasākuma apmeklētāju skaits nedrīkst pārsniegt 250 cilvēku.

– CDC un ASV volejbola apvienības (USAV) vadlīnijās ir pavisam (68) prasības, no kurām daudzas nav iespējams īstenot, ņemot vērā mūsu apstākļus un personāla ierobežojumus.

– USAV ir atcēlis vai atlicis lielāko daļu turnīru, ieskaitot pludmales turnīrus. ASV Volejbola Atbilde uz COVID-19

– St.Joseph un apkārtējo apgabalu veselības aģentūra apstiprināja novērojumu, ka COVID-19 St. Joseph apkārtnē pozitīvo gadījumu skaits strauji pieaug. COVID-19 gadījumi 14 dienu laikā St. Joseph apgabalā palielinās par 38%!

Lūdzu paziņojat Gaŗezera birojam garezers@garezers.org ja vēlaties izmainīt vai atsaukt Jūsu rezervāciju 4/2 nogalei. Paldies.

June 25th, 2020

Dear members of the Garezers community,

The COVID-19 Task Force meetings have continued as we work out the details of life at Garezers during a pandemic. We are appreciative of the patience and respect shown by the majority of the Garezers family as we work to secure a successful opening of the Garezers campground.

Orange operating condition begins Thursday, June 25. Details can be accessed on Garezers website.

NEW: QR Code registration required for all arriving trailer owners
Administration will conduct daily assessments of adherence to the current orange operating condition. This will determine the movement to the next phase.

Announcement on 4/2 volleyball weekend:

The Board of Directors at their June 23, 2020 virtual teleconference meeting voted unanimously to cancel 4/2 weekend for 2020. This decision was made first and foremost with consideration for the health and safety of all guests of Garezers. We understand the tremendous disappointment that the decision brings, as this singular event has been enjoyed by both athletes and spectators of all ages for many years.

The COVID-19 Task Force presented a synopsis of the main factors which led to their recommendation to cancel 4/2 weekend which included the following:

-The CDC defines an event like 4-2 as “Highest Risk” (Large in-person gatherings where it is difficult for individuals to remain spaced at least 6 feet apart and attendees travel from outside the local area.) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html

– Under Gov. Whitmer’s June 5th Executive Order 220-1-115 attendees at outdoor events are required to maintain 6ft of social distancing AND the event may not exceed 250 people.
CDC and USA Volleyball (USAV) guidelines have extensive (68) requirements, many of which are not possible to implement given our conditions and staff limitations.

– USAV has either cancelled or postponed most of their tournaments, including beach tournaments. USA Volleyball Response on COVID-19

– The Branch-Hillsdale-St.Joseph Community Health Agency confirmed community transmission of COVID-19 in St. Joseph county and the number of positive cases is rising rapidly. COVID cases increase by 38% in St. Joseph County in 14 days

Please contact the main office at garezers@garezers.org should you wish to cancel or modify your existing reservation for the 4/2 weekend. Thank you.

2020. gada 3. jūnijā

Cienījamā Gaŗezera saime!

Vispirms vēlamies izteikt vissirsnīgāko paldies tām ģimenēm un kabīnu/istabu īrniekiem kuri ir atziedojuši Gaŗezeram savu programmu vai īres atmaksājumu. Jūsu atbalsts ir neatsverami nozīmīgs mūsu organizācijai šajā laikā.

GBD, GBN un GSS programmu direktores pateicas visiem vecākiem par piedalīšanos pirmajā Zoom telekonferencē šo pagājušo sestdienas rīt. Tā bija lieliska iespēja dalīties par virtuālās nometnes iespējām, kas ir plānotas šajā vasarā. Saite visbiežāk uzdotajiem jautājumiem telekonferences laikā ir pieejama šeit. Programmu vadītjas ar prieku iepazīstināja ar interaktīvo, saistošo un jautro virtuālas vasaras programmu iespējām visiem! Pirms šīs virtuālās sanāksmes, bija vēl 4 Zoom sanāksmes, viena katrai GVV klasei, kur vecāki tika iepazīstināti ar ierosināto virtuālo vidusskolas programmu.

Vietējo, valsts un federālās pamatnostādnes ziņojumi:

– Tie, Garezers saimes locekļi, kas dzīvo ārpus Mičiganas valsts, lūdzu, izmantojiet saites, kas uzdotas mūsu ziņojumos, lai uzzinātu jaunāko informāciju par pandēmiju, ierosinātām rīcībām, kā arī pašreizējiem ierobežojumiem Mičiganas štatā.

Whitmer – izpildvaras rīkojums 2020-110 (covid-19) (June 1, 2020) Šajā rīkojumā. Mičigānas “Paliec mājās” (Stay- at -Home) rīkojums tika atcelts sākot ar pirmdienu, 2020.g.1. jūniju.

– Nometņošanas jeb kempinga ierobežojumi joprojām ir spēkā.

Vasaras virtuālās programmas:

– Reģistrācija turpinās līdz 8. jūnijam visām Gaŗezera virtuālajām vasaras programmām šeit.

Citi ziņojumi:

– Sestdien, 2020.g. 6. jūnijā, Gaŗezera padomei būs kārtējā sanāksme, izmantojot virtuālo konferences iespējas.

– Nākamā Gaŗezera tautas virtualā sapulce ir paredzēta trešdienas vakarā, 10. jūnijā plkst. 9os vakarā EDT. Aicinājums pieteikties sapulcei būs izsūtīts vēlāk šo nedēļu.

– 3×3 nometne šai vasarai Gaŗezerā ir atcelta. Ja vēlaties vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar Maiju Zaesku: mzaeska@gmail.com

Gaŗezera padomes un administrācijas atgādinājums:

– Gaŗezers joprojām ir slēgts pilnībā līdz 25. jūnījam, ņemot vērā ierobežojumus sakarā ar COVID-19 un 2020.g. 2.maija Gaŗezera padomes pieņemtajām rezolūcijām.

Jūsu pacietība un atbalsts joprojām ir ļoti novērtēts.

June 3rd, 2020

Dear members of the Garezers community,

We would like to begin by expressing our most sincere appreciation to those program families and cabin/room renters who at this time have been able to donate part or all of their refundable fees to Garezers. Your support is critical during this trying time for our organization.

The GBD, GBN and GSS program directors would also like to thank all of the parents for their participation in the first ever ZOOM meeting this past Saturday morning, May 30th. It was a wonderful opportunity to share first hand the virtual camp opportunities that are planned for this summer. A transcript of the most frequently asked questions during the call is available here. They look forward to providing an interactive, engaging, and fun virtual camp experience for all! Prior to this virtual meeting, there were also four Zoom meetings, one for each of the GVV levels, where parents were introduced to the proposed virtual high school program.

Local, State, and Federal Guideline Updates:

– For those members of the Garezers community who live outside the State of Michigan, please use the links provided in this update for the latest information on the pandemic, proposed reopenings, as well as continuing restrictions in the State of Michigan.

Whitmer – Executive Order 2020-110 (COVID-19) (June 1, 2020) In the context of this Executive Order, the State of Michigan Stay-safe, Stay-at-home order was rescinded on Monday June 1, 2020.

– Campgrounds, including Garezers, remain closed per previous executive orders.

Summer virtual programs:

– Registration continues through June 8 for all Garezers virtual summer programs, the form can be accessed here.

Information updates:

– The Garezers Board of Directors will have its next regular meeting via virtual conference this coming Saturday, June 6.

– The next virtual Garezers town hall meeting is scheduled for Wednesday, June 10 at 9:00 p.m. EDT. An invitation to register will be available later this week.

– The 3×3 program for this summer in Garezers has been cancelled. Please contact Maija Zaeksa for information: mzaeska@gmail.com

Board of Directors’ Update:

– Garezers remains closed, in its entirety, through June 25, in light of restrictions due to the COVID-19 pandemic and the May 2, 2020 Board resolution.

Your patience and support continues to be very much appreciated.

2020. gada 22. maija

Cienījamā Gaŗezera saime!

Vēlamies sirsnīgi pateikties visiem kuri piedalījās Gaŗezera pirmajā virtuālā tautas sapulcē pagajušajā svētdienas vakarā. Tuvu pie 250 cilvēku pievienojās sapulcei un esam gandarīti par izrādīto interesi un piedalīšanos. Konspektu par sapulci varat izlasīt šeit. Ja ir vēlešanās, varat arī noklausīties sapulci aizejot uz šo saiti.

Vasaras programmas:

Reģistrācija visām vasaras programmām (GBD, GBN, GSS un GVV) iesāksies otrdien, 26. maijā, ne 22. maijā kā iepriekš izziņots. Programmu vadītājas vēlās vēl laiku izstrādāt dažas detaļas reģistrācijas procesā, lai tā būtu gluda kā arī pievienot vēl informāciju par programmām, vadoties no saņemtajiem jautājumiem. Paldies par saprašanu.

Būs iespēja tuvāk iepazīties ar paredzētām GBD, GBN un GSS plānotām programmām! Programmu vadītājas aicina visus pieteikties uz virtuālu sapulci sestdien, 30. maija rītā plkst. 9:00 no rīta EDT. Aicinājums un saite sapulcei būs pieejama nākamā nedēļā.

Federālās, valsts un vietējās valdības norādījumi un rīkojumi:

Šo nedēļu nav bijušas nekādas maiņas eksistējošos Mičigānas štata vai vietējās valdības norīkojumos sakarā ar COVID-19 kuras tieši ietekmētu Gaŗezeru. Gaŗezers joprojām ir slēgts līdz 25. jūnijam, ņemot vērā ierobežojumus, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju. Ja situācija un Mičiganas vadlīnijas atļaus, Gaŗezers pakāpeniski tiktu atvērts. Detaļizēta informācija par Gaŗezera pakāpenisko atvēršanu tiek izstrādāta un būs ievietota nākamajos ziņojumos.

Paldies par saprašanu. Paldies par atbalstu.

May 22nd, 2020

Dear members of the Garezers community,

We would like to thank everyone who attended Garezers First virtual town hall meeting last Sunday night. Over 248 people ” Zoomed – in” to the event and we were very encouraged by your support and participation. For those interested, a synopsis of the evening’s discussion may be accessed here in addition to a recording of the entire meeting available here.

Summer programs:

Registration for the various summer programs will be available online beginning Tuesday, May 26th, not May 22nd as previously stated. The program directors determined that additional time was needed to address a few logistical issues to ensure a smooth registration process and include additional information for greater clarity. Thank you for your patience as we embark on this new learning adventure!

GBD, GBN and GSS program directors would also like to announce that there will be a Town Hall forum for all families interested to learn more about this summer’s virtual programs on Saturday, May 30th, at 9:00 AM and are excited to share their plans for the summer. Additional information and the meeting link will be provided next week.

Local, State and Federal Guideline Updates:

At this time, there have been no changes in existing Michigan or local COVID-19 regulations that would affect Garezers. Garezers remains closed, in its entirety, through June 25 in light of restrictions due to COVID-19. If the situation and guidelines of Michigan permit, a phased opening of Garezers will commence after that date. The details of the phased opening of Garezers are being identified and will be addressed in greater detail in the upcoming updates.

Thank you for your understanding. Thank you for your support.

May 15th, 2020

Cienījamā Gaŗezera saime!

Mēs nosūtam īpašu ziņojumu pirms šīs svētdienas vakara virtuālās tautas sapulces, ņemot vērā svarīgu rezolūciju, kas tika pieņemta Gaŗezera padomes sanāksmē ceturtdienas vakarā. Bez tam, mēs ļoti novērtējam lielo saimes skaitu, kas pieteikušies uz gaidīto virtuālo tautas sapulci. Paldies!

Gaŗezera padomes ziņojums:

2020. g. 14. maijā pieņēma sekojošo:

-Rezolūcija, ar kuru atceļ visas vasaras izglītības programmas (GBD, GBN, GSS, un GVV) latviešu centra Gaŗezera teritorijā, kā tādas programmas tradicionāli ir noturētas, COVID-19 globālas pandemijas un sabiedrības veselības krīzes dēļ, un ņemot vērā jaunos valsts norādījumus un iesniegtos federālos, valsts, un vietējās sabiedrības veselības aizsardzības norādes, un veikt visus vajadzīgos darbus, lai īstenotu šo rezolūciju.

Formālais formulējums padara to ne mazāk personisku un ne mazāk apbēdinošu ikvienam no mums. Tas ir lēmums, kas ietekmē ikvienu, bet jo īpaši mūsu programmu bērnus un jauniešus, kas gaida katru minūti Gaŗezerā. Būtībā, tas norāda uz vasaru, bez smiekļiem, dziesmām, dejām, un tradīcijām. Tas ir skumji. Tas ir neapmierinoši. Bet, tas tā ir lai nodrošinātu, ka ikviens paliek drošs un vesels. Mēs atkal pieminām mūsu pamata vērtības: atbildību, draudzību un cieņu. Dienām ejot uz priekšu mums katram jābūt personiski atbildīgiem par mūsu darbībām, jābūt laipniem vienam pret otru, un jāievēro vajadzīgās pamatnostādnes.

Gaŗezera padome apsprieda arī iepriekšējās padomes sēdes pieņemtās rezolūcijas risinājuma parametrus.

– 2020. g. 2. maija rezolūcija, kas aptur visus notikumus un aktivitātes latviešu centrā Gaŗezers, līdz 2020. g. 25. jūnijam, notiekošo covid-19 globālās veselības pandēmijas dēļ un pilnvaro administrāciju veikt to, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo rezolūciju.

Šī rezolūcija nozīmē, ka Gaŗezers joprojām ir slēgts līdz 25. jūnijam, ņemot vērā ierobežojumus, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju . Ja situācija un Mičiganas vadlīnijas atļautu, Gaŗezers pakāpeniski tiktu atvērts un saimes ierašanās sāktos tajā laikā. Sīkāka informācija par Gaŗezera pakāpenisko atvēršanu tiek izstrādāta un tiks sīkāk izskaidrota nākamajā ziņojumā.

Federālās, valsts un vietējās valdības norādījumi un rīkojumi:

Mičigānas gubernatores Whitmeras ārkārtas stāvokļa deklarācija (www.michigan.gov/coronavirus) ir spēkā līdz 30. maijam.

Gubernatores Whitmeras pārstrādātais “Uzturēšanās mājās, uzturēšanās droši” (Stay home, stay safe) rīkojums ir spēkā līdz 28. maijam, un latviešu centrs Gaŗezers joprojām tiek uzskatīts par nebūtisku biznesu (nonessential business) MI drošs sākums plāns

Mēs paliksim vienoti un gaidīsim to laiku, kad atkal varēsim kopā pavadīt laiku mūsu mazajā Latvijā.

Paldies par saprašanu. Paldies par atbalstu.

May 15th, 2020

Dear members of the Garezers community,

We are sending a special update prior to this Sunday evening’s virtual town hall meeting in light of an important resolution that was passed at the Board of Directors’ meeting Thursday evening. In addition, we appreciate the great response of the community in participating in the upcoming virtual Town Hall. Thank you!

Board of Directors’ Update:

The following resolution was passed on May 14, 2020

-A resolution, canceling all on-site summer programs (GBD, GBN, GSS, and GVV) at the Latvian Center Garezers, Inc., as traditionally held, for the Summer of 2020 as a result of the ongoing COVID-19 global health pandemic and public health crisis, and in light of new developments and the issuance of revised federal, state, and local public health guidance, and authorizing all action necessary to effect this resolution.

The formal wording makes it no less personal and no less heart wrenching to each and every one of us. It is a decision that impacts everyone, but especially the children and youth of our programs who look forward to each and every minute of their time at Garezers. In essence, it is the passing of a summer, without the laughter, the song, the dance, and the traditions. It is sad. It is disappointing. And it is also to ensure that everyone stays safe and healthy. We again mention the values of our Center: responsibility, friendship, and respect. In the days ahead we will all need to be personally responsible for our actions, act out of kindness toward one another, and respect the issued guidelines.

The Board of Directors also discussed the parameters of a previous resolution, passed on May 2, 2020;

– A resolution, suspending all events and activities at the Latvian Center Garezers, Inc. until June 25, 2020 as a result of the ongoing COVID-19 global health pandemic and authorizing all action necessary to effect this resolution.

This resolution means that the Center remains closed, in its entirety, through June 25 in light of restrictions due to the COVID-19. If the situation and guidelines of Michigan permit, a phased opening of Garezers will commence at that time. The details of the phased opening of Garezers are being identified and will be addressed in greater detail in the next update.

Local, State and Federal Guideline Updates:

Governor Whitmer’s State of Emergency (www.michigan.gov/coronavirus) is in effect through May 30.

Governor Whitmer’s revised Stay Home, Stay Safe order is in effect through May 28th under which Latvian Center Garezers is still deemed a nonessential business. MI Safe Start Plan

Thank you for your understanding. Thank you for your support.

2020. gada 14. maijā

GAŖEZERA VIRTUĀLĀ TAUTAS SAPULCE

Gaŗezera padome un COVID-19 darba grupa aicina jūs piedalīties virtuālā tautas sapulcē, svētdien, 17. maijā, plkst. 7os vakarā, austruma laika zonā.

Sasaucam sapulci, lai būtu iepsējams Jums sniegt tuvāku informāciju sakarā ar:
COVID-19 komandas darbību un lēmumiem, kā tie saistās ar visām progrmmām, Dzintariem un Atbalsīm, turpmāko vasaras kalendāru, un kā pandēmija ietekmē mūsu financiālo stāvokli.

Lūdzu iepriekš piesakiet jūsu piedalīšanos šajā sapulcē šeit.

Jautājumus var iepriekš iesniegt garezers@garezers.org

Pievienošanās instrukcijas

May 14th, 2020

GAREZERS VIRTUAL TOWN HALL

The Latvian Center Gaŗezers Board of Directors and COVID-19 Task Force invite you to join us in a virtual Town Hall meeting on Sunday May 17th, 2020 at 7pm EDT.

We look forward to sharing information and updates about decision making as it relates to:
COVID-19 and programming, Dzintari and Atbalsis, future calendar decisions, and how the pandemic has influenced our budget.

Please register in advance here.

JQuestions can be submitted in advance to: garezers@garezers.org

Instructions for attendees

2020. gada 12. maijā

Cienījamā Gaŗezera saime!

Mēs ceram, ka šīs vēsturiskās pandēmijas laikā jūs joprojām esat veseli un droši. Mūsu komanda strādājot jau devīto nedēļu, turpinām novērtēt jūsu pacietību un atbalstu. Pat tad, kad Mičiganā COVID-19 infekciju līkne jeb infekciju skaits ir samazinājies, diemžēl Mičiganas dienvidrietumu kvadrants, tostarp St. Joseph County un apkārtne, ir pieredzējis vienmērigu inficēšanās pieaugumu.

Vasarās mūsu saime Gaŗezerā vienmēr piedzīvo neaizmirstamus brīžus. Mēs saprotam, ka Gaŗezera saime gaida atkal sanākt kopā, bet ir satraukta, ka COVID-19 pandēmijas dēļ, visu mūsu drošības un veselības labad, nevarēsim atvērt Garezeru kā esam pieraduši. Mūsu viesu drošība un veselība ir mūsu galvenā rūpe. Kā komiteja mēs apsveram un lemjam, kā turpmāk Gaŗezers darbosies. Apspriežam arī gan valsts, procedūru un infrastruktūras prasības, kuras nepieciešamas, lai mūsu darbinieki un viesi turētos sveiki un veseli.

Vietējo, valsts un federālās pamatnostādnes rezultātā:

2Gaŗezers kopumā joprojām ir slēgts. Tas nozīmē, ka neviens nedrīkst uzturēties Gaŗezera īpašumā , ieskaitot laivu piesiešanu un palaišanu ezerā no Gaŗezera īpašuma. Ir divi valsts rīkojumi, kas ietekmē šo lēmumu:

– Gubernatores Whitmeras ārkārtas stāvoklis (www.Michigan.gov/coronavirus) ir pagarināts līdz 30. maijam.
– Gubernatore ir paziņojusi, ka rīkojums uzturēties mājās (Stay home, stay safe) ir spēkā līdz 28. maijam, Latviešu centrs Gaŗezers joprojām tiek uzskatīts par nebūtisku biznesu (nonessential business). MI Safe Start Plan

Gaŗezera padomes ziņojumi:

– Gaŗezera padomes pirmā virtuālā tautas sanāksme (Town hall) ir paredzēta svētdien, 17.maijā plkst. 7:00 vakarā (austrumu laika joslā, EDT). Sīkāka informācija sekos.
– Ikgadējā akcionāru sapulce ir pārcelta uz sestdien, 22. augustu. Mēs laipni lūdzam visus akcionārus sazināties ar galveno biroju, lai apstiprinātu savu pareizo e-pasta adresi, lai administrācija un padome varētu jums pēc nepieciešamības nosūtīt svarīgu informāciju un ziņojumus.

Mēs paliksim vienoti un gaidīsim to laiku, kad atkal varēsim kopā pavadīt laiku mūsu mazajā Latvijā. Līdz tai dienai, turpināsim palikt savās mājās un atbalstīsim viens otru , cik vien labi spējam!

Gaŗezera COVID-19 komanda

May 12th, 2020

Dear members of the Garezers community,

We hope you continue to be healthy and safe during this historic pandemic. As our team enters its ninth week of work on behalf of the Garezers community, we continue to appreciate your patience and value your support. In Michigan there has been heartening news, in that the overall number of COVID-19 cases has been decreasing. However, the Southwest quadrant of the state, including St. Joseph County has witnessed a steady increase of infections, especially in the last week.

Summers have always offered our community the most memorable moments. We understand that the community is excited to once again meet in Garezers, but the safety of our guests is our primary concern. As a committee we are evaluating how to operate Garezers in light of the pandemic. This includes a review of policies, procedures, and infrastructure changes required to keep our staff and guests healthy.

Local, State and Federal Guideline Updates:

Garezers in its entirety continues to be CLOSED. This means that no one is allowed on Garezers property, including boat docking and launching. There are two state orders which affect this decision:

– Governor Whitmer’s State of Emergency (www.michigan.gov/coronavirus) has been extended through May 30.
– Governor Whitmer’s revised Stay Home, Stay Safe order thru May 28th under which Latvian Center Garezers is still deemed a nonessential business. MI Safe Start Plan

Board of Directors Update:

– Garezers Board of Directors’ First Virtual Town Hall is scheduled to be held Sunday, May 17 at 7:00 pm EDT. Details to follow. All members of the Garezers community are invited to attend.
– The annual shareholder meeting has been rescheduled to Saturday, August 22. We kindly request that all shareholders contact the main office to confirm their correct email address so that the administration and Board is able to send important updates as needed.

We remain united and look forward to spending time together again in our Little Latvia. Until that day, let us continue to stay healthy and support each other as best we can.

Garezers COVID-19 Response Team

2020. gada 3. maijā

Cienījamā Gaŗezera saime!

Mēs ceram, ka visi turpina būt veseli un nodarbojaties, kā arī var sagaidīt, ar ikdienas problēmām, ko radus pandēmija. Mēs sirsnīgi pateicamies par jūsu pacietību un atbalstu tam, kā mēs strādājam Gaŗezera saimes labā. COVID-19 komanda turpina aktīvi izsekot un analizēt notikumus, bet ir vēl daudz darāmā un daudz kā jāatrisina. Pagājušajā nedēļa ir bijusi īpaši sarežģīta un īpaši bēdīgi ap sirdi, ka jāraksta jums šāds ziņojums.

Gaŗezera Padomes ziņojums:

2020.g. 2. maija virtuālā padomes sanāksmē valde apstiprināja šādas rezolūcijas:

-Rezolūcija, kas aptur visus notikumus un aktivitātes latviešu centrā Gaŗezers līdz 2020.g. 25. jūnijam, notiekošās COVID-19 globālās veselības pandēmijas dēļ, un pilnvaro administrāciju pēc vajadzības atcelt visus pasākumus, lai īstenotu šo rezolūciju.
– Rezolūcija, ar kuru aptur visas paredzētās vasaras izglītības programmas latviešu centrā Gaŗezers teritorijā līdz 2020.g. 4.jūlijam, COVID-19 globālās veselības pandēmijas un sabiedrības veselības krīzes dēļ, ir spēkā, un tās atsaukšana vai paplašināšana, pilnvaro administrāciju rīkoties, ņemot vērā jaunos valsts norādījumus un izsniegtos federālos, valsts, un vietējās sabiedrības veselības aizsardzības norādes, lai īstenotu šo rezolūciju.
– Rezolūcija pilnvaro latviešu centra Gaŗezera padomi un administrāciju izpētīt, un, ja iespējams, sekmēt alternatīvas vasaras programmas (virtuāli vai uz vietas), un veikt visus vajadzīgos darbus.

Vasaras programmas:

– Vēstule izsūtīta visām programmu ģimenēm. Vēstuli var lasīt šeit.
– Pieņemtajiem sezonas darbiniekiem tiek paziņots par Gaŗezera padomes rezolūciju ietekmi uz vasaras darbiem.
– Kaimiņa nometnes Camp Eberhardt 1.maijā ziņojumu var lasīt šeit.

Vietējo valsts un federālās valdības norādījumi un rīkojumi:

– Mičigānas gubernatores Whitmer ārkārtas stāvokļa deklerācija (www.Michigan.gov/coronavirus) ir pagarināta līdz 30. maijam.
– Mičigānas gubernatores Whitmer “Executive Stay Home” iepriekš izdotais rīkojums tika pagarināts līdz 15. maijam. Michigan pārskatīto palikt mājās pasūtījuma
– Gaŗezers kopumā joprojām ir slēgts. Neievērošanas gadījumā tiks piespriests civils naudas sods.
– Nav atļauta laivu ielaišana vai piesiešana gan pie Atbalss ostas vai Gaŗezera ostas līdz tam kad kempings Mičiganā ir atļauts. Kad šis datums tiks paziņots, tad paies vismaz divas nedēļas pirms Gaŗezers ir sagatavots sabiedrībai, jo jāizseko vides kvalitātes (DEQ) prasības, lai atvērtu mūsu ūdensapgādi, sagatavotu septisko sistēmu, uc.

Citi ziņojumi:

– Sabiedriskā laukuma seguma projekts, ko vada Egons Kubuliņš, ir bijis milzīgs pasākums, un viņš ir ļoti pateicīgs par lielo atbalstu šim lielajam kapitāla uzlabošanai. Diemžēl, būvniecība joprojām ir aizkavējusies, COVID-19 ierobežojumu dēļ, jo visa būvniecība joprojām Mičigānā ir aizturēta. Rezultātā vēl ir iespējams pasūtīt ķieģeli līdz 7. maijam. Projektu atklāšana ir joprojām paredzēta vēlāk šajā vasarā. Cerība ir, ka visi būtu klāt, lai atrastu savu ķieģeli!
– Ikgadējā akcionāru sapulce joprojām ir paredzēta, bet pārcelta uz sestdienu, 22. augustā. Mēs lūdzam, ka visi akcionāri sazinās ar galveno biroju, lai apstiprinātu savu pareizo e-pasta adresi, lai administrācija un padome varētu nosūtīt svarīgus ziņojumus pēc nepieciešamības.

Paliksim vienoti un gaidīsim atkal kopā pavadīt laiku mūsu mazajā Latvijā. Līdz tai dienai, turpiniet palikt veseli un atbalstiet viens otru, kā vien iespējams.

Gaŗezera COVID-19 komanda

May 3rd, 2020

Dear members of the Garezers community,

We hope that everyone continues to be healthy and dealing as well as can be expected with the daily challenges presented by the pandemic. We sincerely thank you for your continued patience and support as we work on behalf of the Garezers community. The team continues to actively follow and analyze events and much work remains to be done. The past week has been particularly challenging and it was especially heartwrenching to write the following update.

Board of Directors Update:

At the virtual Board of Directors meeting on May 2, 2020, the Board approved the following resolutions:

– A resolution, suspending all events and activities at the Latvian Center Garezers, Inc. until June 25, 2020 as a result of the ongoing COVID-19 global health pandemic and authorizing all action necessary to effect this resolution.
– A resolution, suspending all on-site summer programming at the Latvian Center Garezers, Inc. until July 4, 2020 as a result of the ongoing COVID-19 global health pandemic and public health crisis, such suspension being subject to extension as warranted in light of new developments and the issuance of revised federal, state, and local public health guidance and authorizing all action necessary to effect this resolution.
– A resolution authorizing the Board of Directors and the Administration of the Latvian Center Garezers, Inc. to explore, and if feasible, to conduct virtual or alternative programming in lieu of on-site summer programming, and to take all action necessary to effect this resolution.

Summer Program Updates:

– Letter to program families is linked here.
– Accepted seasonal employees have been notified as to the implications of the Board of Directors resolutions.
– An update was issued by Camp Eberhardt, our neighbor on 5/1 and can be referenced here.

Local, State and Federal Guideline Updates:

– Governor Whitmer’s State of Emergency (www.michigan.gov/coronavirus) has been extended through May 30.
– Governor Whitmer’s Executive Stay at Home order was previously extended until May 15. Michigan revised stay at home order
– Garezers in its entirety continues to be CLOSED. Compliance with the order is mandatory under penalty of civil fines.
– No boat launching or docking is permitted on either Atbalsis or Garezers until campgrounds in Michigan are permitted to open. Once that date is announced, it will be a minimum of two weeks before Garezers is able to open to the public due to Department of Environmental Quality (DEQ) requirements to open our water supply, prepare our septic system, etc.

Other Updates:

– The Paver project, chaired by Egons Kubulins, has been a tremendous success and he is very grateful for the support of this major capital improvement. Unfortunately, construction on the project continues to be delayed due to COVID-19 restrictions as all construction is still on hold in Michigan. As a result, it is still possible to place an order until May 7th. The project’s dedication is still anticipated for later this summer where we hope all will be present to find their brick!
– The annual shareholder meeting has been rescheduled to Saturday, August 22. We kindly request that all shareholders contact the main office to confirm their correct email address so that the administration and Board is able to send important updates as needed.

We remain united and look forward to spending time together again in our Little Latvia. Until that day, let us continue to stay healthy and support each other as best we can.

Garezers COVID-19 Response Team

2020. gada 26. Aprilī

Cienījamās Gaŗezera ģimenes,

Vēlamies Jums nekavējoši izziņot svarīgu informāciju, kas tika izziņota Mičīgānas gubernatores Whitmer preses konferencē piektdien, 24. aprīlī. Gubernatores atjaunoto rīkojumu varat izlasīt šeit.

– Mičigānas ārkārtās deklarācijas rīkojums tika pagarināts un ir spēkā līdz 15. maijam. Viss Latviešu centrs Garezers TURPINA BŪT SLĒGTS. Šis ir obligāti jāievēro, neievērošanas gadījumā tiks piespriests civils naudas sods.

– Kaut vai jaunie rīkojumi pieļauj, ka vairāki uzņēmumi un iestādes drīkst tagad atsākt darboties, NOMETNES (campgrounds) NAV tajā grupā.

– Līdz tam, kad rīkojums tiek atcelts un nometnēm būs atļauts atvērties, NEDRĪKST LAIVAS LAIST ŪDENĪ VAI PIESIET (docking) Atbalsīs vai Gaŗezerā. Arī jāiegaumē, ka no tā laika, paies vismaz divas nedēļas līdz tam, kad Gaŗezers varēs atvērties visiem, jo ir vairāki obligāti priekšdarbi, kas ir jānokārto (DEQ norādījumi par to kā iesākt ūdens plūsmi, septic sistēmu, un vēl cits).

– Tuvāka informācija par to, kad un kā varēs ierasties un izmantot Gaŗezeru tiks izziņota tad, kad pašreizējais rīkojums vai nu iztek vai ir atcelts.

Turieties veseli!

April 26th, 2020

Dear members of the Garezers community,

We have an important update to share with you as a result of Michigan’s Governor Whitmer’s press conference on Friday, April 24 which can be referenced here.

– Governor Whitmer’s Executive Stay at Home order has been extended until May 15. This means that Garezers in its entirety continues to be CLOSED. Compliance with the order is mandatory under penalty of civil fines.

– Although the new Executive order permits the reopening of some nonessential businesses, campgrounds ARE NOT one of those businesses.

– No boat launching or docking is permitted on either Atbalsis or Garezers until campgrounds in Michigan are permitted to open. Once that date is known, it will be a minimum of two weeks before Garezers is able to open to the public due to DEQ requirements to open our water supply, prepare our septic system, etc.

– An update regarding use of the campgrounds will be made once the Executive Stay at Home order expires or is lifted.

Stay safe and healthy!

2020. gada 22. Aprilī

Cienījamās Gaŗezera ģimenes!

Ceram, ka visi turaties veseli un droši šajās grūtajās dienās. Nosūtot mūsu piekto ziņojumu mēs pateicamies par jūsu pacietību un atbalstu. Vēlamies atgadināt, ka izveidojam šo grupu, lai sīki izsekotu COVID-19 pandēmijas ietekmi Latviešu centram Gaŗezers, pievēršot uzmanību valsts, štata un citu organizāciju ziņojumiem. Lūdzu turpiniet lietot garezers.org kā uzticamāko informācijas avotu sakarā ar informāciju par Gaŗezeru un Gaŗezera vasaras programmām!

Svarīgas maiņas:
– Ķieģelu seguma projekts un akcija vēl turpināsies līdz 2020.g.30. aprīlim.
– Gaŗezera Supertalka ir pārcelta uz sestdien, 13. jūniju.
– Gaŗezera akcionāru sēde ir pārcelta uz sestdien, 22. augustu. Vadoties pēc statūtiem, akcionāru sēdi nav iespējams noturēt virtuālā platformā.

Vietējie, štata un federalās valdibas norādījumi:
– Jaunie federalās valdības norādījumi www.whitehouse.gov/openingamerica ietekmēs arī Mičigānas štatu rīkojumus un “atveršanās” procesu nākamajās nedēļās. Turpināsim Jūs informēt tad kad saņemsim jaunu informāciju no Mičigānas gubernatora, visticamāk nākamajā nedēļā.
– Mičigānas valdības rīkojumi NAV mainījušies pagājušajā nedēļā. Ārkārtas deklarāciju un katastrofu rīkojums ir patlaban spēkā līdz 30. aprīlim un rīkojums, ka jāpaliek mājās, ir arī spēkā līdz 30. aprīlim. Kā jau iepriekš esam rakstījuši, VISS Latviešu centrs Garezers TURPINA BŪT SLĒGTS.
– Atgādinām, ka Ja vēlaties vēlreiz ar šo rīkojuma tekstu iepazīties, varat to atrast www.michigan.gov/coronavirus. Norādijumi ir obligāti un to nepildīšanas gadījumā tiks piespriests naudas sods. Tomēr, ir saņemti vairāki jautājumi un centīsimies atbildēt:

Vai norādījumi attiecās uz treilera īpašniekiem Atbalsīs un Dzintaros? Jā. Tie attiecās uz visiem.

Vai norādījumi attiecas uz ģimenēm kurām ir vasaras/ziemas mājas uz Gaŗezeru? Jā.

Vai ir iespējams par šo laiku ievietot jaunu treileru vai izņemt veco? Nedrīkst līdz kamēr gubernatora deklarācija atcelta un Gaŗezera administŗācija to ir apstiprinājusi.

Vai ir iespējams apmesties savā treilerī vai aptīrīt vidi? Nedrīkst…

Vai ir iespējams satikties ar draugiem ezermalā, pulcēties, makšķerēt, medīt, izmantot spēļlaukumus, šautuvi, labierīcības, satikties ar draugiem, utml. Nedrīkst…

Vai varu noīrēt kabīni vai istabu Baltā mājā? Nav iespējams.

Vai ir iespējams noskaidrot citus jautājumus? Jā, noteikti. Garezera galvenais birojs turpina darboties ar ierobežotām stundām. Arī varat sazināties izmantojot garezers@garezers.org

Vasaras programmu ziņojumi:
– Izsūtījam vēstuli visām programmas ģimenēm kas ir mūsu sarakstos par aptaujas rezultātiem un COVID-19 komandas darbu. Vēstule ģimenēm.
– Programmu vadītājas savā ik nedēļas kopsarunā piektdien, 17. aprīlī pārrunāja virtuālas vasaras programmu iespējas, ja tādas būtu piedāvātas, kā arī iespējamas maiņas darbinieku seminārā un programmās jā tās notiktos.
– Šajā laikā vasaras programmas nav atceltas. Kā jau visi var saprast, norādījumi mainās tikpat kā katru dienu. Gaidām jaunus protokolus no CDC un American Camp Association līdz aprīļa beigām kuri nesen vienojās par sadarbību.
– Ja programma(s) tiek atcelta(s), programmu iemaksas tiks atmaksātas.

Lūdzu, turpiniet bieži pārbaudīt mūsu saiti, jo var būt papildus jaunumi starp mūsu iknedēļas ziņojumiem. Turaties droši un veseli!

Gaŗezera COVID-19 komanda

April 22nd, 2020

Dear members of the Garezers community,

We truly hope that you are keeping safe and healthy! As we send this fifth update, we cannot overemphasize how very grateful we are for your continued patience and support as we navigate through all federal, state and other COVID-19 guidelines in order to understand their implications for our beloved Garezers community. Please continue to use garezers.org as the single source of truth for all information concerning Garezers and it’s summer programs.

Important date changes:
– The Paver project and fundraiser has been extended through April 30. The date of the dedication ceremony will be determined at a later time by the Board.
– Garezers Supertalka has been rescheduled to Saturday, June 13.
– The annual shareholder meeting has been rescheduled again to Saturday, August 22. Please be aware that there are no provisions in Garezers’ governing documents for a virtual shareholder meeting.

Local, State and Federal Guideline Updates:
– The recently issued federal guidelines www.whitehouse.gov/openingamerica will undoubtedly influence the State of Michigan directives and “reopening” process in the upcoming weeks and months, which in turn will impact Garezers.
– Governor Whitmer’s State of Emergency (www.michigan.gov/coronavirus) continues through April 30, as does the Executive Stay at Home order. This means that Garezers in its entirety continues to be CLOSED. Compliance with the order is mandatory under penalty of civil fines. Nonetheless, numerous questions continue to arise which we would like to answer.

Do the directives apply to trailer owners in Atbalsis and Dzintari? Yes.

Do the directives apply to families living on the lake or in homes nearby? Yes.

May I transport a new trailer to my site or remove an old one during this time? Not until the State order is changed and permission is received from the Garezers administration.

May I stay in my trailer or clean up the area around my trailer at this time? Not at this time.

May I meet my friends by the beaches, fish, hunt, launch my boat, use the playgrounds, shooting range, restrooms, etc.? Not at this time.

May I rent a cabin or a room? Not at this time.

May I ask other questions? Most definitely. Even though the main office has limited hours, please write to garezers@garezers.org

Summer Program Updates:
– A letter was sent to all program families in our current distribution list with the survey results and a review of the COVID-19 Task force work. Letter to families.
– During the program directors’ weekly video meeting on April 17th, a discussion was initiated regarding virtual learning options as a potential alternative, while simultaneously planning for a staff orientation and on-site programming.
– Summer programs have not been cancelled at this time. As we have notified you before, changes in guidelines continue to occur on almost a daily basis. Last week the American Camp Association announced that the CDC is working on a set of guidelines for day and overnight camps to help in the decision making process. These guidelines are expected to be available by the end of April.
– In the event of a program(s) being cancelled, program deposits will be refunded.

Please continue to check the website frequently, as there may be additional postings between the weekly updates. Stay safe and healthy!/span>

Garezers COVID-19 Response Team/span>

2020. gada 9. Aprilī

Cienījamās Gaŗezera ģimenes!

Nosūtot mūsu ceturto iknedēļas ziņojumu, mēs pateicāmies par jūsu pacietību un atbalstu, kamēr mēs novērtējam, kā vislabāk turpināt darbību šajās izaicinošajās dienās. Lūdzu turpiniet lietot garezers.org kā uzticamāko informācijas avotu sakarā ar informāciju par Gaŗezeru un Gaŗezera vasaras programmām! Mums visiem, lai kur mēs dzīvojam, jāturpina pielāgoties jauniem norādījumiem, pārskatīt plānus un izmantot mūsu enerģiju un laiku, lai rūpētos par ģimenēm un draugiem.

Vietējie, štata un federalās valdibas norādījumi

– Mičigānas Senāts balsoja otrdien, 7. aprīlī, pagarināt ārkārtas deklarāciju un katastrofu rīkojumu, kas izdots šī gada 23. martā līdz 30. aprīlim. 9. aprīlī tika ziņots ka rīkojums ka jāpaliek mājās, tika pagarināts līdz 30. aprīlim. Jūs varat izlasīt rīkojumu visos sīkumos vietnē šeit.

– Turklāt, Gaŗezera birojs saņēma šādu papildus paskaidrojumus, attiecībā uz Mičigānas gubernatores Executive Order 2020-21, no mūsu Branch-Hillsdale-St Joseph veselības aģentūras, kas ir mūsu vietējā pārvaldes iestāde. COVID-19 ierobežojumu dēļ, šajā laikā Dzintari un Atbalsis sabiedrībai ir slēgti. www.bhsj.org Norādijumi ir obligāti un to nepildīšanas gadījumā tiks piespriests naudas sods. www.michigan.gov

Vasaras programmu jaunumi

– Visu programmu vadītāju vārdā, paldies tiem, kas izpildīja pagājušajā nedēļā izsūtīto aptauju par vasaras programmēšanu, jo īpaši par ierosinājumiem un komentāriem! Programmu direktori apspriedīs rezultātus šīs nedēļas virtuālā sanāksmē un pēc tam sniegs pārskatu.

– Šajā laikā vasaras programmas nav atceltas. Mūsu komandas informācijas vākšana, jo īpaši attiecībā uz COVID-19 ietekmi uz vasaras programmām, turpinās katru dienu, dažreiz katru stundu. Pateicamies par jūsu turpmāko pacietību.

– Reģistrācija programmām turpinās tīmekļa vietnē CampDoc. Ja programma(s) tiek atcelta(s), programmu iemaksas tiks atmaksātas.

Cita informācija

– Gaŗezera galvenais birojs turpina darboties ar ierobežotām stundām. Lūdzu, turpiniet lietot garezers@garezers.org, lai sazinātos ar mums.

– Ķieģelu seguma projekts un akcija turpinās, kā izklāstīts mūsu mājas lapā, un valde novērtēs, pēc attiecīga laika, iespēju tās atklāšanu sabiedrībai šovasar.

Lūdzu, turpiniet bieži pārbaudīt mūsu saiti, jo var būt papildus jaunumi starp mūsu iknedēļas ziņojumiem. Turaties droši un veseli!

Gaŗezera COVID-19 komanda

April 9th, 2020

Dear members of the Garezers community,

As we send our fourth weekly update, we want to express our gratitude for your patience and support as we navigate these challenging days. Please continue to use garezers.org as the single source of truth for all information concerning Garezers and it’s summer programs. All of us, wherever we might live, continue to adapt to new schedules, revisit plans and redirect our energy and time to care for families and friends.

Local, State and Federal Guideline Updates

– The Michigan Senate voted on Tuesday, April 7, to extend Governor Whitmer’s State of Emergency through April 30. April 9 it was announced that the Executive Stay at Home order was also extended through April 30. You can find the details of the initial order here.

– In addition, the Garezers office received additional clarification in regard to the Michigan Governor’s Executive Order 2020-21 from the Branch-Hillsdale-St.Joseph Community Health Agency, our local governing body. The original document can be found here. As a result of this clarification, Dzintari and Atbalsis campgrounds ARE CLOSED TO THE PUBLIC AT THIS TIME. Compliance with the order is mandatory under penalty of civil fines. www.michigan.gov

Summer Program Updates

– On behalf of all program directors, we would like to thank the program families who completed last week’s survey on summer programming, including the suggestions and comments. Program directors will discuss the results during their meeting this week and then provide an update.

– Summer programs have not been cancelled at this time. Information gathering, particularly in regard to the implications of COVID-19 at camp, continues on a daily, sometimes hourly basis by our team. We thank you for your continued patience.

– Registration for all summer programs is continuing at the website CampDoc. In the event of a program(s) being cancelled, program deposits will be refunded.

Other Updates

– Garezers main office continues to operate with limited hours. Please continue to use garezers@garezers.org to contact us.

– The Paver project and fundraiser continues as outlined on our website and the Board will evaluate, at the appropriate time, the possibility of its dedication to the public this summer.

Please continue to check the website frequently, as there may be additional postings between the weekly updates. Stay safe and healthy!

Garezers COVID-19 Response Team

April 2nd, 2020

Dear members of the Garezers community,

We are now in week 3 of our work and would like to share the following update as it relates to Garezers and our programs:

– All program participant families from the 2019 season AND those who have already registered for the 2020 season have been emailed an important letter from the program directors which can also be accessed by this link.
-Registration for all summer programs is continuing at the website CampDoc. In the event of a program(s) being cancelled, program deposits will be refunded.
-Please remember that based on the current State of Michigan executive order guidelines, Garezers main office will be operating under limited hours. Please continue to use garezers@garezers.org to contact us.
-Please remember that the State of Michigan executive order also limits travel and prohibits in-person activities that are non-essential. All guests are required to adhere to Governor Whitmer’s executive order when considering visiting Garezers property and must notify Garezers administration if there is a critical need to be on the property.
-The Paver project and fundraiser continues as outlined on our website and the Board will evaluate, at the appropriate time, the possibility of its dedication to the public this summer.

As we continue to be challenged to meet the demands of everyday life, let us not forget to reach out to one another with support, empathy and kindness. Please continue to check frequently, as there may be additional postings between the weekly updates.

Stay safe and healthy!

March 24th, 2020

Dear members of the Garezers community,

On Saturday, March 21, 2020, the COVID-19 task force reported to the Garezers Board of Directors on our work and current priorities. We cannot emphasize enough the need to check the COVID-19 portal on garezers.org as your source for the most current and accurate information. If a decision has been made that affects the Garezers community it will be posted here. The following IS true at this time:

-The Annual Shareholder meeting, scheduled for Saturday, May 2, has been rescheduled to Saturday, June 6, 2020.
-Per Michigan Governor Whitmer’s executive order, as of Tuesday March 24, all non-essential businesses in Michigan are required to close and limit in-office employees to only those necessary to conduct minimum basic operations. Based on those guidelines, Garezers main office will be operating under limited hours. Please be patient and continue to use garezers@garezers.org to contact us.
-As all are aware, the Governor’s executive order also limits travel and prohibits in-person activities that are not essential. We ask at this time that guests please adhere to Governor Whitmer’s executive order when considering visiting Garezers property and notify Garezers administration if there is a need to be on the property.
-Due to the up front financial investment of G55 and the potential impact of COVID-19 on attendance and revenue the Board has voted to postpone the celebration until the summer of 2021.The Board and the entire Garezers community are extremely grateful to the entire G55 Team for the countless hours and hard work in planning this celebration and that their dedication is so very much appreciated. Thank you Kirstaps Putelis, Janis Kaulins, Ieva Putnina, Erika Inka, Lara Billington, Liga Ejups, Dina Kancs, Chuck Bowen, Mara Spalvins, Zemene Kins, Allen D’aoust, Sandra Kronite-Sipols, un Franz Bauer!!!
-The Paver project and fundraiser continues as outlined on our website and the Board will evaluate, at the appropriate time, the possibility of its dedication to the public this summer.

The summer programs have NOT been cancelled at this time and we continue to:

-Benchmark the details of our health guidelines and policies in light of COVID-19 and use CDC guidelines to ensure we are prepared and able to address the health and safety needs of our program participants and staff.
-Participate in American Camp Association (ACA) webinars to be informed of COVID-19 implications on summer day and residential programming

As we continue to be challenged to meet the demands of everyday life, let us not forget to reach out to one another with support, empathy and kindness. Stay safe and healthy!

Garezers COVID-19 Response Team

2020. gada 24. martā

Garezera padomes sēde bija paredzēta Garezerā sestdien, 2. maijā. Sekojot norādījumiem no štata un valsts veselības iestādēm, COVID 19 dēļ sēde nenotiks uz vietas, bet gan telekonferences formātā. Katrs, kuŗš vēlas piedalīties sēdē, var pieslēgties lietojot sekojošo saiti vai telefona numuru.

Saite ar kuru piedalīties: https://BlueJeans.com/26924454412

Telefona savienojums: 1 (408) 317-9253

Sēdes ID: 269 244 544 12

March 24th, 2020

Saturday, May 2nd we had planned to meet in Garezers for a meeting of the Board. Due to COVID 19 and the guidance provided by state and federal authorities we are transitioning the meeting to a teleconference. Anyone who wishes to participate can log in with the url or dial-in instructions provided below.

Link to participate: https://bluejeans.com/26924454412

Phone Number: 1 (408) 317-9253

Meeting ID: 269 244 544 12

2020. gada 18. martā

Garezera padomes sēde bija paredzēta Garezerā šo sestdien, 21. martā. Sekojot norādījumiem no štata un valsts veselības iestādēm, COVID 19 dēļ sēde nenotiks uz vietas, bet gan telekonferences formātā. Katrs, kuŗš vēlas piedalīties sēdē, var pieslēgties lietojot sekojošo saiti vai telefona numuru.

Saite ar kuru piedalīties: https://BlueJeans.com/26924454412

Telefona savienojums: 1 (408) 317-9253

Sēdes ID: 269 244 544 12

July 30th, 2020

Dear members of the Garezers community,

Garezers has now been in operating condition yellow and welcoming guests and day visitors for three weeks. We have been happy to see people enjoying their time here at the beach, at their trailers, walking through and buying snacks from the Dzintari kiosk! In keeping with Garezers policy, the administration and staff continue to complete daily assessments of visitor adherence to the current rules.

Based on those observations, we would like to remind guests of the following operating conditions in the yellow phase:

– Masks are required. Per Executive Order 2020-147, you are required to wear a face covering whenever in an indoor public space. The order also requires the use of face coverings in crowded outdoor spaces where social distancing is not possible. Businesses open to the public must refuse entry or service to those who decline to wear a face covering.

– Outdoor gatherings are limited to 100 people, and social distancing must be practiced.

– NO organized sports are permitted.

– NO unaccompanied minors are permitted on site, including those of trailer owners, at any time. Parents or guardians must be with their children or teenagers wherever they are while in the campground areas.

– Day visitors will be permitted from dawn until 8 PM and are required to register at one of the QR code readers located in various spots in both campgrounds.

– Bathhouses are open in the Dzintari and Atbalsis campgrounds with limited occupancy. Social distancing will be required while waiting to use the facilities and masks shall be worn while inside.

– Common areas remain closed, including pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja, Baltā māja deck and volleyball courts.

Garezers is operating with a reduced staff while still trying to provide a safe place for guests to enjoy. Please follow these guidelines so that everyone can continue to enjoy their time at Garezers.

We want everyone to have a great weekend! Thank you for your support!

March 18th, 2020

This Saturday, March 21st we had planned to meet in Garezers for a meeting of the Board. Due to COVID 19 and the guidance provided by state and federal authorities we are transitioning the meeting to a teleconference. Anyone who wishes to participate can log in with the url or dial-in instructions provided below.

Link to participate: https://bluejeans.com/26924454412

Phone Number: 1 (408) 317-9253

Meeting ID: 269 244 544 12

Mīļā Gaŗezera saime,

Kopā ar pārējo pasauli, sekojam visām ziņām par COVID-19 un mēģinājam saprast kā epidēmija ietekmēs mūsu ģimenes, mūsu ikdienu un arī Gaŗezera programmas un vasaras sezonu. Šī ir vēsturiska situācija kurai nav īsta precedenta. Ir tik daudz jautājumu, bet ļoti maz atbilžu. Ko droši zinām, ir ka viss mainās ļoti straujā tempā, ieskaitot mūsu plānošanas darbi šai vasaras sezonai.

Gaŗezers ir sasaucis COVID-19 komandu. Grupa ir sākusi darbu un pirmā apspriede notika sestdien, 14. martā. American Camp Association (ACA) pēdējā webinārā apstiprināja šādas komandas nepieciešamību, lai gatavotos vasaras sezonai ar cerību, ka varēsim atvērt programmas. Visām nometnēm, ieskaitot Gaŗezeram, ir daudz izaicinājumu un katru jāapsver. Gaŗezera prioritātes nav mainījušās. Mūsu programmas dalībnieku, darbinieku un viesu drošība un veselība ir pats svarīgākais. Turpināsim izglītoties, izmantojot ACA webinārus un publicēto informāciju. Tie ir nozīmīgi informacijas avoti Gaŗezeram, kopā ar Mičiganas un federālās valdības, un CDC norādījumiem.

Pirmais uzdevums komandai ir apstiprināt plānu, kas jāpaveic pirms sezonas, lai minimizētu risku mūsu dalībniekiem, darbiniekiem, un viesiem. Saprotam, ka:
-Jāizvērtē un jāmaina pēc vajadzības mūsu veselības protokolus un norādījumus dalībniekiem un darbiniekiem
-Jāizvērtē un jāuzstāda plans viesu plūsmei.
-Jāizvērtē un jāuzlabo tīrīšanas un sanitēžanas protokolus koptelpās kā arī individuālās istabās un kabīnēs.

Lūdzam visus atcerēties, ka dzīvojam dažādos štatos kur šobrīd atšķirās COVID-19 izplatīšanas un slimības novēršanas protokoli. Daži lēmumi ir mūsu rīcībā, bet esam un būsim pirmkārt pakļauti federālās valdības un Mičigānas štata norādījumiem. Turpināsim visus informēt izmantojot Gaŗezera mājas lapu, garezers.org un arī citur, kā izprotam vajadzību.

Gaŗezera saime ir mūsu lielākā dāvana viens otram. Saudzējiet sevi un viens otru nākamajās dienās un nedēļās.

Gaŗezera COVID-19 komanda:
Sandra Kronīte-Sīpola, komandas vadītāja
Jim Bailey – veselības nozare
Ilena Rusmane – “business continuity/financial” nozare un infrastruktūrs
Imants Ejups – komunikācijas nozare, “business and continuity/financial” nozare
Anda Vizule – veselības nozare, komunikācijas nozare
Jānis Kukainis – informācijas organizētājs, “business continuity/financial” nozare
Markus Apelis – legālās pieprasības
Anita Briede-Bilsēna – komunikācijas nozare

Dear members of the Garezers community,

Like all of you, we have been closely following the reports on COVID-19 and how the disease will impact our families, ourselves, and our broader communities, including Garezers. The situation is unprecedented, and continues to evolve at a breakneck pace. There are so many questions, and no one has all the answers. This letter is to inform you of the steps we have taken at Garezers as we continue to prepare for our summer season, while at the same time taking into consideration the progression of COVID-19.

Garezers has established a COVID-19 task force which will be reviewing developments daily. This dedicated team began its work on the morning of March 14, 2020, and will continue to meet regularly for the foreseeable future. The decision and commitment to form this team was reinforced by the recently issued general guidelines by the American Camp Association. These guidelines are invaluable in helping address our preparedness with this new normal in our lives.

Every camp and retreat center in America, including Garezers, has challenges which we continually strive to address as we plan our programs. Please be assured that Garezers’ priorities have not changed. The health and well-being of all our program participants, staff and guests is our highest priority. To that end, this team will continue to utilize every available resource as we prioritize our tasks in light of COVID-19.

In the course of our first meeting we discussed the initial tasks to be addressed immediately, to minimize the risk to all of our community, participants, staff and guests and those include, but are not limited to the following:
-Evaluate and revise as necessary our current health guidelines in light of COVID-19.
-Evaluate our guest and visitor policies.
-Evaluate and revise as necessary our cleaning protocols, including daily sanitization procedures of maintenance staff and personal hygiene requirements.

We would also like to remind everyone that our community lives across the country and as a result of the COVID-19 protocols, emergency declarations differ from state to state and are constantly evolving, in some cities, hour by hour. As the weeks proceed, we will be aligning our decisions with the regulations established by the federal government, CDC, the State of Michigan, St.Joseph County Health Department and other local authorities, and the American Camp Association.

We will continue to share information on the Garezers website, garezers.org, and by other means as deemed to be necessary. The greatest asset of Garezers is our close-knit community. Please take care of yourselves, your loved ones and your neighbors in the days ahead.

The Garezers COVID-19 Response Team:
Sandra Kronitis – Sipols – COVID-19 Response Team Lead
Ilena Rusmanis – Business Continuity and Finance, Infrastructure analysis Lead
Imants Ejups – Business Continuity and Finance, Communication
Markus Apelis – Legal and Risk Management
Anda Vizulis – Communication and Health
Jim Bailey – Health Lead
Janis Kukainis – Task management and organization Lead
Anita Briedis-Bilsens – Communication