Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Gaŗezera 2020. g. darba anketas un programmu reģistrācijas ir pieejamas!

Now accepting job applications and camp registration forms for the 2020 season!

Create a lasting tribute with a custom paver at Garezers new social center!

Our vision is to unveil a welcoming, accessible courtyard at Garezers 55th anniversary celebration in summer 2020.
For more information, please contact:
Egons Kubulins (781-738-8151)
Anda Vizulis (616-446-6534)
Order your custom paver here

PALDIES ĢIMENĒM UN ORGANIZĀCIJĀM, KURAS ATBALSTA ŠO PROJEKTU!

$7,500 – Friends of Garezers | $5,000 – ALA | $5,000 – Daugavas Vanagi USA | $1,500 – Klīvlandes latviešu kreditsabiedrība | $1,000 – Daugavas Vanagi Milvokos 

GVV klases pārstāvētas: 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1974, 1984, 1993, 1997, 1999, 2005, 2016, 2019

Gaŗezers meklē  Gaŗezera bērnu nometnes (GBN) programma
vadītāju(us) atbildības sākot 2020. gada janvārī

Garezers is seeking a Garezers Childrens Camp (GBN) program director(s) responsibilities begin January 2020

Vēlamā pieredze un prasmes:

• pazīst Gaŗezera darbību un mērķus
• saprot bērnu attīstību, īpaši starp 6-11 g.v.
• saprot bērnu izglītības un atpūtu programmas
• prot veicināt programmas un izglītības attīstīšanu
• sekmīgi spēj vadīt skolotāju un audzinātāju grupas
• labas organizatora prasmes
• spēcīgas komunikācijas spējas
• efektīvi sadarboties ar padomi un citām izglītības programmām
• ir vēlme turpināt attīstīt “Valodas vārtu” programmu (latviešu valodas prasmes uzlabošanai)
• grāds, apliecībā un/vai pieredze strādājot ar jauniem bērniem izglītības programmās
• laba izdoma un humora izjūta
• ASV darba atļauja

Lūdzu pieteikties līdz 2020. g. 31. janvārim, nosūtot CV Imantam Ejupam, iejups@garezers.org

Seeking candidate with the following skills and experience:

• familiar with the Latvian Center Garezers programs and goals
• understands the needs, development and educational programming for children, 6-11 years of age
• understands and promotes the continued development of educational and recreational programs
• demonstrates the ability to lead teacher and counselor groups
• strong organizational skills
• effective communication skills
• ability to effectively collaborate with the Board of Directors and other education program directors
• desires to further develop “Latvian Gateway” (language immersion) Program
• certificate, degree and/or work experience with young children, preferably in an educational setting
• is creative and has a good sense of humor
• US work permit

Please submit CV to Imants Ejups, iejups@garezers.org by January 31, 2020.

2020

Izglītības programmas
Camp programs

GVV: 27. jūn. – 9. aug.
GVV: June 27th – Aug. 9th

GSS:
Valodas sēta: 21. jūn. – 4. jūl.
Latvian Courtyard: June 21st – July 4th
1. posms: 28. jūn. – 11. jūl.
Session I: June 28th – July 11th
2. posms:  12. jūl. – 1. aug.
Session II: July 12th – Aug. 1st

GBN:
Valodas vārti: 21. jūn. – 4. jūl.
Latvian Gateway: June 21st – July 4th
1. posms: 5. – 18. jūl.
Session I: July 5th – 18th
2. posms: 19. jūl. – 1. aug.
Session II: July 19th – Aug. 1st

GBD:
I: 22. – 26. jūn.
II: 29. jūn. – 3. jūl.
III: 6. – 10. jūl.
IV: 13. – 17. jūl.
V: 20. – 24. jūl.
VI: 27. – 31. jūl.

Sarīkojumi
Events

Sezonas atklāšana un akcionāru pilnsapulce:
2. maijā plkst. 10:00
Season opening and Shareholders’ meeting:
May 2nd, 10:00

Supertalka: 16. maijā
Spring cleanup day: May 16th

Jāņi: 20. jūn. 
Midsummer Celebration: June 20th

G55 svinības: 3.-5. jūl.
Garezers 55th Anniversary Celebration: July 3rd-5th

Voleja nogale: 1.-2. aug.
Volleyball weekend: Aug. 1st-2nd

GVV izlaidums: 8.-9. aug.
GVV Graduation weekend: Aug. 8th-9th

3×3 ģimenes nometne: 9.-16. aug.
3×3 Family camp: Aug. 9th-16th

“Cognac Triples” volejs un zirgu sacīkstes: 5. sep.
Volleyball triples and Night at the Races: Sep. 5th

Padomes sēdes
Board meetings

18. janv. 10:00 Saulgriežos

21. martā. darbības grupu pārrunas, 9:00; sēde 11:00 Saulgriežos

2. maijā pēc akcionāru sēdes

11. jūl. 1:00 Sietiņos

12. sept. darbības grupu pārrunas, 9:00; sēde 11:00 Saulgriežos