Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

GAŖEZERS MEKLĒ DARBINIEKUS!

SEEKING PROGRAM STAFF JOB APPLICANTS!

Ņemot vērā nesen saņemtās ziņas, ka netiks šo vasaru piešķirtas J-1 vīzas, Gaŗezers meklē audzinātājus, skolotājus un nodarbība instruktorus. Lūdzu ņemiet vērā, ka COVID-19 ietekmēs mūsu darbību šo vasaru, bet esam piestrādājuši lai nodrošinātu veselīgu un drošu vidi visiem nometņotājiem, skolniekiem, un darbiniekiem. Darbinieku seminārs arī būs kārtojams visiem darbiniekiem.

Mūsu galvenais mērķis un prioritāte ir piedāvāt uz vietas programmas visiem gada gājumiem! Darbinieku skaits ietekmēs vasaras gaitas.

Lai tas būtu iespējams, mēs meklējam vēl 20 audzinātājus katrai nedēļai, lai noturētu visas programmas, lai varētu piedavāt programmas kā līdz šim esam ieplānojušas. Skolotāji un nodarbību instruktori arī vēl vajadzīgi.

Dēļ šīs negaidītās situācijas, nav jāpiesakās stradāt pilnas 7-8 nedēļas. Varat pieteikties strādāt kaut vai uz vienu nedēļu, bet divu nedēļu posms būtu vēlāmāk. Protams ilgāk par vienu nedēļu būt vēlams. Lūdzu apsveriet iespēju palīdzēt Garezeram un baudīt nedēļu ar bērniem/jauniešiem.

Pieņemsim darba pieteikšanās anketes līdz 16. maijam. Pēc šī datuma sapratīsim un varēsim spriest vai būs pietiekam darbinieku, jeb vai būs jārevidē vasaras programmu kalendāru.

Lūdzu sazinaties ar Ilēnu Rusmani, administratoru, irusmanis@garezers.org ja ir kādi jautājumi.

Pateicamies, ka apsveriet veltīt savu laiku un talantu Gaŗezeram!

Kas ir Gaŗezers? Mēs esam Gaŗezers!

Due to the very recent and unfortunate news that J-1 visas are not being considered by our state department this summer, Garezers is seeking applicants to fill counselor, teacher, and activity instructor positions. Please be aware that programs will look different this summer due to the impact of COVID-19 protocols and that required staff orientation and training will need to be completed.

Our goal and top priority remains to provide onsite camp opportunities for all age groups! Much will depend on the response to this recruitment effort.

However, in order to do so, we need to fill a total of 20 counselor positions/per week in order to provide the summer experience, as we had originally planned for. Some teachers and activity instructors are also needed.

Due to the special situation, we will consider applicants who are able to work for a minimum of one week, although two weeks is preferred. Please consider whether you might have a calling to spend at least one fulfilling week at Garezers.

Applications will be accepted until May 16th. After this date we will evaluate staff availability and camp dates, as the previous calendar may need to be revised.

Please contact Ilena Rusmanis, irusmanis@garezers.org if you have additional questions.

We greatly appreciate your consideration!

Click here to apply!

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Check In Form

2021. gada 26. aprilī

Cienījamā Gaŗezera saime!
Neviens nevarēja paredzēt, ka COVID-19 darba grupa joprojām darbosies un katru nedēļu tiksies, lai orientētos pilnvarās, ieteikumos un atbilstības pasākumos, kam jābūt ievestiem, lai Gaŗezers veiksmīgi darbotos 2021. gada vasarā. Pašreizējais COVID pieaugums Mičiganā dod mums visiem iemeslu būt ļoti norūpējušajiem, jo viena no visvairāk skartajām grupām ietver mūsu dalībniekus un personālu. Diemžēl, tas rada arī lielu nenoteiktību par nākošajām nedēļām. Mēs apzināmies, ka daudzas ģimenes nedzīvo Mičiganā un aktīvi neseko šīs valsts ziņām, kas varētu apgrūtināt mūsu lēmumu pieņemšanas kontekstu. Mēs darīsim visu iespējamo, lai atbildēs būtu pēc iespējas rūpīgi pārdomātas un iekļautu atsauces. Lūdzu, turpiniet izmantot www.garezers.org kā vienīgo patiesības avotu visai informācijai par Gaŗezeru un vasaras programmām.
Vietējie, štata un federālie vadlīniju jaunumi
Vasaras programmu ziņojumi
 • Visu programmu direktoru vārdā vēlamies pateikties ģimenēm, kas reģistrējās šīs vasaras programmām, un piedalījās mūsu pirmajā informācijas webinārā martā. Maija sākumā paredzēts otrs informācijas webinārs. Paldies par sapratni un pacietību.
 • Trešdien, 21. aprīlī, notika pirmā “Zoom” darba izstāde, lai gan informētu, gan uzdotu jautājumus par vasaras darba iespējām un vajadzībām Gaŗezerā.
 • Turpinās informācijas vākšana, īpaši attiecībā uz COVID-19 sekām nometnēs. Nesen ārkārtas veselības reaģēšanas grupa pabeidza pirmo nodarbību riska pārvaldības vingrinājumu.
 • Reģistrācija visām vasaras programmām turpinās vietnē CampDoc.
Citi ziņojumi
 • Gaŗezerā pašreizējais darbības stāvoklis ir oranžais.
 • Nepieciešamā ēku tīrīšana un pārbaudes, kā arī ūdens testēšana ir paredzēta šonedēļ. Ja saņemsim visus apstiprinājumus, paredzēts labierīcības atvērt 1. maijā un tās būs pieejamas treileru īpašniekiem un dienas apmeklētājiem.
 • Lūdzu, ierodoties Gaŗezerā, atcerieties aizpildīt reģistrēšanās formu, izmantojot QR kodus, kas atrodas visos rajonos, vai piekļūstot veidlapai mūsu tīmekļa vietnē. Jaunums šogad ir saikne ar Gaŗezera atbildības solījumu, kas būs elektroniski jāparaksta. Programmas ģimenēm un dalībniekiem arī tas būs jāparaksta reģistrējoties.
 • Jaunas zīmes būs redzamas visā Gaŗezerā, lai identificētu programmu rajonus un sabiedrībai pieejamās teritorijas.
 • Padome piemērotā laikā izvērtēs ķieģeļu projekta atklāšanu un apskates iespēju sabiedrībai šovasar, kā arī iespējas jebkuriem citiem pasākumiem.
 • Vakcinētiem cilvēkiem būs jāievēro visas pašreizējās michigan.gov vadlīnijas.
Paldies!

April 26, 2021

Dear members of the Garezers community,
None of us could have foreseen that the COVID-19 Task force would still be operational and meeting weekly to navigate the mandates, recommendations and compliance measures that need to be in place for Garezers to operate successfully during the summer of 2021. The current surge in Michigan gives all of us reason to be very concerned as one of the groups most directly affected includes our participants and staff. Unfortunately, it also brings a great deal of uncertainty for the weeks ahead. We are aware that many families do not live in Michigan and do not actively follow the news of this state which may make it more difficult to understand the context of our decision making. We will do our best to be as thorough as possible in our answers and include our references. Please continue to use www.garezers.org as the single source of truth for all information concerning Garezers and it’s summer programs.
Local, State and Federal Guideline Updates
Summer Program Updates
 • On behalf of all program directors, we would like to thank the families who have registered for this summer’s programs and their attendance at our first webinar in March. A second webinar is being planned for early May. Thank you for your patience.
 • The first Zoom job fair was held Wednesday, April 21 to both inform and ask questions in regard to summer employment at Garezers.
 • Information gathering, particularly in regard to the implications of COVID-19 at camp, continues. Recently, the emergency response team completed its first tabletop exercise as part of risk management.
 • Registration for all summer programs is continuing at the website CampDoc.
 • Information regarding planned GBD activities will be forthcoming, including dates, and how to register.
Other Updates
 • Current operating condition is orange.
 • Required well treatment and water testing is scheduled for this week. Provided we obtain all approvals, bath houses are scheduled to be open May 1st and will be available to trailer owners and day visitors.
 • Please remember to fill out the check-in form using the QR codes located throughout the property or by accessing the form on our website upon arriving at Garezers. New this year is a link to the Garezers responsibility pledge which will need to be electronically signed. Program families and participants will also be required to sign the pledge.
 • New signage will be seen throughout Garezers to identify program vs. campground areas.
 • The Board will evaluate, at the appropriate time, the possibility of the Paver project dedication to the public this summer and any other social events.
 • Vaccinated people will be required to adhere to all current michigan.gov guidelines.
Thank you!
Garezers COVID-19 News & Updates
CDC
State of Michigan
ACA Camps

Piesakiet bērnus nometnēm!

Reģistrācija tagad ir atvērta tiem, kuri piedalījās Gaŗezera 2020. gada virtuālās programmās.
Reģistrācija būs pieejama visiem pārējiem, sākot 16. aprīlī.
COVID-19 ierobežojumu dēļ būs samazināts dalībnieku skaits programmās un tie
tiks pieņemti pieteikšanās kārtībā. Tad kad sasniegsim kapacitāti pārējie vārdi
tiks iekļauti gaidīšanas sarakstā (wait list).

Register now for camps!

Registration now open for campers that participated in Garezers 2020 virtual programs.
Registration will be available to all other campers beginning April 16th.
Due to COVID-19 restrictions, Garezers program sessions will have limited capacities and
campers will be accepted in order of registration. Once a session is full, we will initiate wait lists.

Programmu reģistrācija / Camp registration

GBN:

Valodas vārti – 6/20 – 6/26
Valodas vārti – 6/27-7/3
3. nedeļa – 7/4 – 7/10
4. nedeļa – 7/11 – 7/17
5. nedeļa – 7/18 – 7/24
6. nedeļa – 7/25 – 7/31
7. nedeļa – 8/1 – 8/7

GSS:

Valodas sēta – 6/20 – 7/3
1. posms – 7/4 – 7/17
2. posms – 7/18 – 8/7

GVV:

2020. g. absolventi – 6/20 – 7/3
4. klase – 6/20 – 8/1
3. klase – 6/20 – 8/1
2. klase – 7/4 – 8/7
1. klase – 7/4 – 8/7