Operating Condition

Current Condition

Common Areas Closed:

pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja,

Baltā māja deck, volleyball courts

No unaccompanied minors

Effective Date to be Determined

Common Areas Closed:

pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja,

Baltā māja deck, volleyball courts

No unaccompanied minors

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

2020. gada 30. jūnijā

Cienījamā Gaŗezera saime!

Gaŗezers sagaidīja pirmos šīs sezonas viesus ceturtdien, 25. jūnijā! Atvēršanas diena noritēja gludi, klāt bija tie, kas nodarbojās ar sava treilera apkārtnes tīrīšanu un uzpošanu! Līdz šim ikdienas novērtējumos tika konstatēti tikai dažas neatbilstības jautājumi, kurus izskatīja administrācija. Lai precizētu, treilera īpašnieka viesi ir tikai ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā jeb zem viena jumta. Mēs novērtējam visu dalībnieku sadarbību īstenojot jauno Gaŗezera darbības stāvokli jeb posmu, kas pašlaik ir oranžs. Mēs atgādinām visiem apmeklētājiem reģistrēties, kad uz vietas ierodas vai pirms ierašanās.

Sabiedrības veselība:

– Lūdzu, ņemiet vērā, ka St. Joseph apgabals turpina piedzīvot savu augstāko COVID-19 saslimušo pieaugumu kopš pandēmijas sākuma. Jo augstāks kopienas pārraides jeb saslimšanas līmenis teritorijā, kurā notiek pulcēšanās, jo lielāks ir COVID-19 izplatīšanās risks pulcēšanās laikā.

– Vietējās un valsts veselības aizsardzības aģentūras un amatpersonas ir atgādinājušas visām organizācijām, ka ir nepieciešams, lai pastāvīgi novērtē pašreizējos apstākļus un to, vai atlikt, atcelt vai ievērojami samazināt apmeklētāju skaitu jebkurā paredzamā pulcēšanās vietā vai notikumā.

Uguņošana Atbalsīs:

Paredzot, ka lielāks skaits treileru īpašnieki ar saviem tuvākiem ģimenes locekļiem būs uz vietas šonedēļ un nedēļas nogalē, lūdzu, ņemiet vērā:

– Clear Lake Association ir dota atļauja organizēt savu uguņošanas izrādi no Gaŗezera īpašuma Atbalsīs, un to uzstādīs teritorijā aiz Baltās mājas, jo tilts uz saliņu vēl paliks nepieejams. Tā rezultātā ir ierobežota skatīšanās vieta, sākot tikai ar galveno piebraucamo ceļu.

– Skatīšanās laukums būs ierobežots un ir paredzēta tikai treileru īpašniekiem kopā ar ne vairāk kā 2 viņu tuvākās ģimenes/ mājsaimniecības locekļiem. Viena treilera/mājsaimniecības locekļiem ieteicams sēdēt kopā kā vienai grupiņai.

– Saskaņā ar oranžo darbības stāvokli, nav atļauts citiem apmeklēt uguņošanas noskatīšanos. CDC klasificē notikumu, piemēram, uguņošanas kopēju noskatīšanos Atbalsīs, kā “visaugstākā riska” notikumu, jo dalībnieki būs ieceļojuši no dažādiem apgabaliem un štatiem, un indivīdiem varētu būt grūti ieturēt vismaz 6 pēdu attālumu vienam no otra.

– Mēs sagaidām, ka no izjustas atbildības sajūtas ne tikai par savu veselību, bet arī par jūsu draugu veselību, būs atbilstība sociālās attālināšanās vadlīnijām, gan pirms, pēc un par uguņošanas izrādes laiku, un skatītāji pēc vajadzības izmantos sejas maskas.

– Nav autostāvvietas Atbalsīs izņemot treileru īpašniekiem.

Rezervācijas:

Lūdzu, sazinieties ar garezers@garezers.org, ja vēlaties atcelt vai mainīt esošās rezervācijas. Paldies.

June 30th, 2020

Dear members of the Garezers community,

Garezers welcomed its first guests of the season on Thursday, June 25! The opening days went smoothly, with those present cleaning and sprucing up their sites! In the course of daily assessments only a handful of non-compliance issues were noted, which were handled by the administration. To clarify, trailer owner guests are limited to family members or significant others living in the same household. We appreciate the cooperation of everyone as the new policies are implemented. Garezers operating condition REMAINS Orange and we remind all visitors to register when onsite or prior to arrival.

Public Health:

– Please be aware that St. Joseph county continues to experience its highest rate of COVID-19 transmission since the onset of the pandemic. The higher the level of community transmission in an area that a gathering is being held, the higher the risk of COVID19 spreading during a gathering.

– Local and state health agencies and officials have reminded all organizations that there needs to be a continual assessment of the current conditions and whether to postpone, cancel or significantly reduce the number of attendees for any anticipated gathering.

Fireworks display in Atbalsis:

Anticipating that a greater number of trailer owners with their immediate families will be on site this week and weekend, please be aware of the following:

– Clear Lake Association has been given permission to manage their fireworks show from Garezers property in Atbalsis and the discharge/set-up will be in the grassy area behind Baltā mājā as the bridge/island remain inaccessible. This results in a limited viewing area, starting by the main driveway.

– The limited viewing area will be restricted to trailer owners and no more than 2 members of their immediate family/household. Members of the same trailer/household are advised to sit together as a cohort.

– Consistent with the orange operating condition, no other visitors are allowed. The CDC classifies an event, such as the Fireworks viewing in Atbalsis, as being in “the highest risk” category, as attendees have traveled from the outside area and it may be difficult for individuals to remain spaced at least 6 feet apart.

– We expect that out of a strong sense of responsibility for not only your own health but that of your friends, there will be compliance with social distancing guidelines before, during and after the Fireworks display and the usage of masks where needed.

– No parking in Atbalsis other than trailer owners.

Reservations:

Please contact the main office at garezers@garezers.org should you wish to cancel or modify any existing reservations at this time. Thank you.

Garezers COVID-19 News & Updates
CDC
State of Michigan
ACA Camps

Town Hall Recap

Town Hall #2 – Latviski
Town Hall #2 – English