Current Conditions

Common Areas Closed:

bathrooms, pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja, Baltā māja deck, volleyball courts

No unaccompanied minors

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Tilts uz rītdienu!

Ziedošanas otrdiena (Giving Tuesday) tika izveidota 2012. gadā kā vienkārša ideja; diena, kas mudina cilvēkus darīt labu un kopš tā laika ir kļuvusi par starptautisku dienu labdarības ziedojumiem un darbiem, iesākot Ziemassvētku sezonu. Līdzīgi, Draudzīgais aicinājums sākās 1935. gadā kā prezidenta Kārļa Ulmaņa ielūgums atbalstīt skolas un jauniešus un tas veiksmīgi turpinājās 85 gadus latviešu diasporā. Abas dienas iedvesmo tūkstošiem cilvēku dāsnumu visā pasaulē, lai atbalstītu organizācijas un skolas, lai turpinātu savu misiju, tostarp Latvijas Centru Gaŗezeru.

Kā reiz rakstīja Latvijas slavenais dzejnieks Rainis, “pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Gaŗezers bija spiests pielāgoties un mainīties pagājušā gada laikā par ko liecina daudzās izmaiņas programmās un citos pasākumos. Tas, kas nemainījās, bija jūsu nepārtrauktais atbalsts, kas ļāva Gaŗezeram turpināt savu misiju. Bet vēl viena izmaiņa joprojām ir šī akcija! Šodien, 1. decembrī, sākas mūsu jaunā līdzekļu vākšanas iniciatīvs “Tilts uz rītdienu”, kas apvieno gan Ziedošanas otrdienu un tradicionālo Draudzīgo aicinājumu janvārī. Nebūs Ziemassvētku loterijas decembrī vai Draudzīgā aicinājuma lūgumi pastā janvārī, bet būs uzaicinājums mūs atbalstīt un staigāt ar mums uz šī tilta uz rītdienu, mūsu jauno galveno līdzekļu vākšanas iniciatīvu, apvienojot divas jaukas tradīcijas!

Mūsu mērķis ir saņemt $400,000 līdz 2021.gada 30. janvārim. Ar sajūsmu atgādinām, ka ziedojumi līdz USD 50,000 tiks dubultoti, pateicoties anonīmas GVV ģimenes dāsnumam! Jau tiek izstrādāti plāni jautrām virtuālām svinībām, lai svinētu Jūs, mūsu dāsnos ziedotājus sestdien, 2021. gada 30. janvārī, un pieminētu tradicionālo Draudzīgo aicinājumu! Atzīmējiet datumu jau tagad!

Janvāra sākumā saņemsit sīkāku informāciju par to,
kā jūs varat piedalīties un atbalstīt mūsu misiju.

Gaŗezers ir 501(c)3 bezpeļņas organizācija
Ar krediītkarti var ziedot uz www.garezers.org. Čeki rakstāmi uz Latvian Center Garezers

$50K
Click here to make your “Bridge to Tomorrow” Donation!

Bridge to tomorrow!

Giving Tuesday was created in 2012 as a simple idea; a day that encourages people to do good and has since grown into an international day of charitable giving at the beginning of the Christmas and holiday season. Similarly, Draudzīgais aicinājums (Friendly Appeal), began in 1935 as an invitation by Karlis Ulmanis to support schools and youth and has successfully continued for 85 years in the Latvian diaspora. Both days inspire the generosity of thousands of people across the globe to support organizations and schools to further their missions, including Latvian Center Garezers.

As Latvias famous poet Rainis once wrote, “that which adapts, will survive.” Garezers was forced to adapt this past year and witness many changes in its programming and other events. What did not change was your continued generosity which enabled Garezers to continue its mission. But one more change is still in order! Today, December 1, begins our new fundraising initiative “Bridge to Tomorrow” to unite both Giving Tuesday and the traditional Friendly Appeal in January. No Christmas lottery in December or Draudzīgais appeal mailing in January, but an invitation to support our walk on our Bridge to Tomorrow, our new major fundraising initiative, unifying two lovely traditions!

Our goal is to raise $400,000 by January 30, 2021. Particularly exciting is that the first $50,000 in contributions will be matched by an anonymous GVV family’s generous donation! Plans are already underway for a joyful virtual celebration to celebrate YOU, our generous donors on Saturday, January 30, 2021, and to commemorate the traditional Friendly Appeal! Save the date now!

In early January look for more detailed information on how
you can participate and support our mission.

Garezes is a 501(c)3 non-profit organization
You may donate on-line at www.garezers.org or mail a check payable to Latvian Center Garezers

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Check In Form
Garezers COVID-19 News & Updates
CDC
State of Michigan
ACA Camps

2021

Izglītības programmas
Camp programs

GVV:
2020.g.: 19. jūn. – 3. jūl.
2020: June 19th – July 3rd
2021.g.: 4. jūl. līdz 8. aug.
2021: July 4th – August 8th

 

GSS:
1. posms: 20. jūn. – 3. jūl.
Session I: June 20th – July 3rd
Valodas sēta: 4. – 10. jūl.
Latvian Courtyard: July 4th – 10th
2. posms:  11. – 31. jūl.
Session II: July 11th – 31st

 

GBN:
Valodas vārti: 27. jūn. – 10. jūl.
Latvian Gateway: June 27th – July 10th
1. posms: 11. – 24. jūl.
Session I: July 11th – 24th
2. posms: 25. jūl. – 7. aug.
Session II: July 25th – Aug. 7th

 

GBD:
I: 28. jūn. – 2. jūl.
II: 5. – 9. jūl.
III: 12. – 16. jūl.
IV: 19. – 23. jūl.
V: 26. – 30. jūl.
VI: 2. – 6. aug.

Sarīkojumi
Events

Jāņi: 19. jūn.
Summer Solstice Celebration: June 19th

GVV 2020.g. izlaidums: 3. jūl.
GVV Class of 2020 Graduation: July 3rd

Voleja nogale: 31. jūl – 1. aug.
Volleyball weekend: July 31st – August 1st

GVV 2021.g. izlaidums: 8. aug.
GVV Class of 2021 Graduation weekend: Aug. 8th

3×3 ģimenes nometne: 8.-15. aug.
3×3 Family camp: Aug. 8th-15th