Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Check In Form
CDC
State of Michigan
ACA Camps
CDC Guidelines for Youth Camps
Garezers COVID-19 News & Updates

Kas notiekās Gaŗezerā?

What’s happening at Garezers?

2021.g. Ceturtā klase absolve!

Izlaidums

Pagājušo sestdienu, GVV jaunieši baudīja “Pēdējās vakariņas” ar saviem draugiem. Bija labs ēdiens, laba mūzika, un laba dancošana! Svētdienas rītā, visa GVV skola sanāca Dziesmu Lejā IV klases absolvēšanai un izlaiduma koncertam. Jauniešu ģimenes bija aicinātas sēdēt Dziesmu lejas laukumā lai būtu tuvāk absolventiem. Programma iesākās ar karoga ienešanu un Arhibīskapa Laumas Zušēvicas skaistiem vārdiem. Absolventi dalījās ar savām lūgšanām GVV nākotnei, un cerībām nākamājām klasēm. Pēc liecības izdalīšanu, sākās apsveikumu runas no skolas direktrises Sandras Sīpolas, kurai par pārsteigumu Daugavas Vanagu priekšsēdis Andris Kursietis pasniedza goda zīmi Zeltā. Apsveica arī absolventu vecāku pārstāvis Valdis Kalniņš. Sekoja saviļņoša runa no pašiem absolventiem kuri pateicās par visu grūto darbu ko Gaŗezers un darbnieki ir padarījuši lai vasara varētu veiksmīgi notikties. Gaŗezera padome ļoti nopietni strādāja izgudrot vasaras plānu ar visām COVID-19 rupēm, lai varētu absolvēt klātienē. Varēja sajust IV klases atvieglojumu kad saņēma savas apliecības jo tas nozīmēja, ka viņu pašais grūtais darbs pagājušā vasarā ir atmaksājusies.

Last Saturday, GVV enjoyed their last dinner with their friends. There was good food, good music, and good dancing! On Sunday, all of GVV students and staff came together in Song Valley for the graduation ceremony and concert. Family was invited to sit in near the graduating class. The program began with bringing in the flags and Archbishop Lauma Zusevics spoke a beautiful prayer. The graduates shared their own prayers about the future of GVV and their hopes for the incoming classes. After the diplomas were handed out, the congratulatory speeches began starting with GVV director Sandra Sipols, who, by surprise, was awarded the highest honor by the president of the “Daugavas Vanagi” organization, Andris Kursieties. The graduate parent representative, Valdis Kalnins, also congratulated the graduating class. After, the graduates themselves made a moving speech where they thanked the workers for all of the hard work and time that was put into making this summer possible. It was so important for the Gaŗezers board to figure out a plan with all of the COVID-19 regulations so that the 2021 class could graduate in person. The audience could feel the graduate’s relief when they received their diplomas because it meant that all of their own hard working during last year and this year paid off.

Koncerts

Koncertu iesāka ar GVV kori Pauļa Berkolda vadībā. IV klase nodejoja “Meitas puišus dancināja”, kura bija patiešām piemērota deja absolventu klasei, kurā tikai trīs meitenes. Uzstājās arī GVV ansamblis ar muzikāliem pavadītājiem. Pēc koncertu, IV klase svinīgi nodeva III klasei skolas karogu, kura apsolīja to sargāt. Ar asarām pilnām acīm kopā ar publiku visi nodziedāja “Pūt vējiņi”. Sekoja apsveikumi un fotogrāfēšanās!

The concert started with the GVV choir led by Pauls Berkolds. Since there were only three girls in the graduating class, they danced “A girl danced with the boys” (a literal translation). The GVV ensemble also performed with a musical accompaniment. After the concert, the graduates ceremoniously handed the flags over to the next year’s graduates who promised to protect them until their graudation. With tear filled eyes, everyone sang “Pūt vējiņi” with the audience. Lots of pictures and hugs followed!