Click here to make your “Bridge to Tomorrow” Donation!

Current Conditions

Common Areas Closed:

bathrooms, pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja, Baltā māja deck, volleyball courts

No unaccompanied minors

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Mīļā Gaŗezera saime!

Laimīgu jauno gadu!
2021. gads ir sācies cerību pilns un
Gaŗezera padome un administrācija novēl ikkatram
no Jums labu veselību un svētītas dienas!

Gaŗezera jaunā ziedojumu akcija, Tilts uz rītdienu, iekļauj Ziedošanas
otrdienu un Draudzīgo aicinājumu un mēs pateicamies par Jūsu atsaucību
līdz šim! Visi ilgojamies piedzīvot ierasto un būt kopā. Jāpriecājās par tām
iespējam kuras šajos laikos veicina kopienes sajūtu.
Un tā, aicinām ikkatru uz vienreizēju virtuālu pasākumu…

LAI TĀLU SKAN…. GAŖEZERA ATBALSTAM!

~ 2021.g. 30. janvārī sākot plkst. 2:00 EST ~

– Muzikāli priekšnesumi no Rīgas, Losandželosas, Bostonas un Čikāgas!
– Atmiņas par Gaŗezeru! Bija, ir un būs!
– Diģitāli pārsteigumi no Gaŗezera vasaras vidusskolas pasaules!
– Ieskats par Tilts uz rītdienu akcijas sasniegumiem un Gaŗezera nākotni!

Sanāksim kopā! Priecāsimies viens otru redzēt! Turpināsim sekmēt
Gaŗezera misiju! Atklāsim Gaŗezera 2021.g. sezonu!

Gaidīsim jūs ieraudzīt Zoom skrīnā 30. janvārī. Pieteikšanās šim
savienojumam tiks piesūtīts izmantojot Gaŗezera E-ziņas, FB un
mājas lapu tuvojoties sarīkojuma dienai.

Tilts uz rītdienu… tilts uz Gaŗezera nākotni

Dear Garezers family,

Happy New Year!
2021 has begun full of hope and the Garezers Board and
Administration wish each of you good health and blessed days!

Garezers new donation campaign, Bridge to Tomorrow, combines Giving Tuesday
and “Draudzīgais aicinājums” and we thank you for your response so far!
Although we are all longing to be together as we always have, we are grateful
for the opportunities that have allowed us to feel a sense of community
in these unusual times. And so, we invite everyone to a special virtual event…

BRIDGE TO TOMORROW… BRIDGE TO GAREZERS FUTURE!

~ January 30, 2021 2:00 pm est ~

– Musical performances from Rīga, Los Angeles, Boston and Chicago!
– Memories from and about Garezers! What was and what will be!
– Digital surprises from the Garezers summer high school world!
– Overview about Bridge to Tomorrow’s achievements and Garezers future!

Let’s get together! It will be wonderful to see each other! Let us continue
to promote the mission of Garezers! Let’s welcome the new 2021 Garezers season!

We look forward to seeing you on the Zoom screen on January 30th.

Login information will be sent via Garezers e-mails,
FB and home page before the day of the event.

Bridge to tomorrow… Bridge to Garezers future

Bridge to Tomorrow Zoom Event

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Check In Form
Garezers COVID-19 News & Updates
CDC
State of Michigan
ACA Camps