Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Programmu reģistrācija / Program registration

Kopā mācamies apgūt neatkarību, atbildību, cieņu pret citiem, veidojot draudzības uz mūžu!

Together we learn independence, responsibility, respect for others while forming lifelong friendships!

programmu reģistrācija / camp registration

2023. g. programmu kalendārs/2023 program calendar

GBD
 • vienas nedēļas posmi sākot ar 6/26
 
GBN
 • vienas nedēļas posmi sākot ar 6/25
 • Valodas vārti 6/25-7/1
 • Dienas bērnu nometne 7/30-8/5 (Jauns posms šo vasaru!)
 
GSS
 • Valodas sēta 6/25-7/1 
 • 1. posms 7/2-7/15
 • 2. posms 7/16-8/5
 
GVV
 • 6/24-8/6*
*Sekos ziņojumi tiem, kas kavēs GVV, par mācību darbiem
GBD
 • one week sessions beginning 6/26
 
GBN
 • one week sessions beginning 6/25
 • Latvian Gateway 6/25-7/1 
 • Day camp (new for 2023!) 7/30-8/5
 
GSS
 • Latvian Courtyard 6/25-7/1
 • 1. session 7/2-7/15
 • 2. session 7/16-8/5
 
GVV
 • 6/24-8/6*
*Expect forthcoming updates regarding GVV programming and how to fulfill academic responsibilities if absent

Strādājiet Gaŗezerā! Work at Garezers!

Gaŗezera 2023. gada darba anketa ir pieejama!
Gaŗezera darbinieki varēs pieteikties “internship” iespējām!

Garezers 2023 employment application is now available!
Garezers summer staff will have the opportunity to apply for internship positions!

Apply Here!

Garezers uzsāk savu divu mēnešu garo ikgadējo līdzekļu vākšanu.

Lūgums pievienoties daudziem citiem un savā dāvanu plānošanā iekļaut arī Garezeru!

Jau tiek izstrādāti plāni jautrām virtuālajām sarīkojumām sestdien, 2023. gada 28. janvārī,
lai pateicībā svinētu Jūs, mūsu dāsnos ziedotājus, un pieminētu tradicionālo Draudzīgo aicinājumu!

Atzīmējiet datumu jau tagad!

Garezers has kicked off our two month annual fundraiser.

Please join many others and include Garezers in your gift planning!

Plans are already underway to close out this fundraiser with a joyful virtual event to celebrate YOU,
our generous donors on Saturday, January 28, 2023, and to commemorate the traditional Latvian Friendly Appeal!

Save the date now!

Click here to make your “Bridge to Tomorrow” Donation!

2023

Nākamās padomes sēdes
Upcoming Board meetings

sestdien 21. janvārī, plk 9os
Saturday, January 21st, 9am

sestdien 18. martā, plk 9os
Saturday, March 18th, 9am

sestdien 13. maijā, plk 9os Gaŗezerā
Saturday, May 13th, 9am in Garezers

sestdien 15. julijā, plk 9os Gaŗezerā
Saturday, July 15th, 9am in Garezers

sestdien 9. septembrī, plk 9os Gaŗezerā
Saturday, September 9th, 9am in Garezers

2023 Dievkalpojumi
2023 Church Services

2023 Sarīkojumi
2023 Events

Darbinieku nedēļa: 17.- 23. jūnijā
Staff orientation: June 17th-23rd

Jāņi: 24. jūnijā
Summer solstice: June 24th

Voleja nogale: 29. jūlijā
Volleyball weekend: July 29th

3×3: 6.-12. augustā
3×3 August 6th-12th

2023. g. programmas // 2023 programs

GBD

1. nedēļa / Week 1: 6/26 – 6/30
2. nedēļa / Week 2: 7/3 – 7/7
3. nedēļa / Week 3: 7/10 – 7/14
4. nedēļa / Week 4: 7/17 – 7/21
5. nedēļa / Week 5: 7/24 – 7/28
6. nedēļa / Week 6: 7/31 – 8/4

GBN

Vienas nedēļas posmi sākot ar 6/25
Valodas vārti 6/25-7/1
Dienas bērnu nometne 7/30-8/4 (Jauns posms šo vasaru!)

One week sessions beginning 6/25
Latvian Gateway 6/25-7/1
Day camp (new for 2023!) 7/30-8/4

GSS

Valodas sēta 6/25-7/1
1. posms 7/2-7/15
2. posms 7/16-8/5

Latvian Courtyard 6/25-7/1
1. session 7/2-7/15
2. session 7/16-8/5

GVV

6/24-8/6*
*Sekos ziņojumi tiem, kas kavēs GVV, par mācību darbiem

6/24-8/6*
*Expect forthcoming updates regarding GVV programming and how to fulfill academic responsibilities if absent