Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Kas notiekās Gaŗezerā?

What’s happening at Garezers?

GSS 1. posms ir beidzies

Ko GSS darīja?

Fantastiskā audzinātāju komanda ar burvīgām vadītājām, Anitu Erkmani un Dženīju Hounihan, jauniešiem bija vienreizējas nodarbības izkārtotas! GSS piedalījās mākslas, keramikas, un rotkalšanas nodarbībās, mācījās airēšnu, dažādus sportus, dziedāšanu, tautas dejas un kā cept latviskus ēdienus. Vakaru nodarbībās piedalījās karoga spēlē, pludmales vakarā, ballē, mantu meklēšanā, bingo vakarā, un daudzās citās nodarbībās.

With a fantastic crew of counselors and directors Anita Erkmanis, and Jenny Hounihan, the campers enjoyed some wonderful activities! They participated in art, pottery, and jewelry making, learned boating skills, various sports, singing, folk dancing, and how to cook Latvian foods. The evening activities included capture the flag, a beach night, the party, I-spy, bingo night, and plenty of other fun events!

Jauniešiem ir ko teikt

Jauniešiem bija prasīts uzrakstīt kaut ko īsu par savu laiku nometnē. Atbildes salika GSS avīzē ko izdalīja pēdējā dienā. Seko dažu viņu atbildes savos pašos vārdos.

The campers were asked to write something short about their time in the camp. Their answers were included in the GSS news which was distributed to them on the last day. The following are some of their answers in their own words.

Katrīna D’Aoust: Man patīk karogu spēle, jo es varu spēlēt ar manām draudzenēm un man ļoti patīk spēlēt ar audzinātājiem. Man arī patīk peldēt ar manām draudzenēm un spēlēt volēju, “nuke ’em”, un noteikti man patīk pludmales vakars.
Vasara Rauda: Man patīk GSS, jo mēs varam spēlēt visādas spēles un es varu redzēt manas draudzenes. Es iemācījos kā lietot loku un bultu un arī kā airēt. Es arī iemācījos daudzus jaunus vārdus. Es nevaru sagaidīt būt GSS nākam vasar!

Katrīna D’Aoust: I liked capture the flag because I could play with my friends and I really liked playing with the counselors. I also liked to swim with my friends and play volleyball, “nuke ’em”, and I enjoyed beach night.
Vasara Rauda: I like GSS because we get to play all sorts of games and I get to see my friends. I learned archery and boating skills. I also learned a lot of new words. I cannot wait to be in GSS next summer!

Dāvids Kore: Šogad GSS man patika karogu spēle. Man arī patika spēlēt basketbolu. Es iemācījos, kā darīt rotkalšanu, un es uztaisīju rokas sprādzi. Es arī iemācījos šaut ar loku un bultu.
Rubīte Legzdiņš: Man patīk spēlēt Mafia jo tu ir tik daudzas lomas. Tu vari būt mediķis, detektīvs, mafia, jeb cilvēks. Vai tu esi kādreiz spēlējusi karogu spēli? Ir tik jautri! Un ja tev patīk skriet, tev patiks karogu spēle. Keramika bija tik jautra jo tur ir tik daudzas lietas ko tu vari taisīt, un ir viegli. Tu vari arī mācīties daudz. Man patīk pludmale! Ir tik patīkāmi un nav tikai peldēšana, ir arī volejs. Tu arī vari taisīt vienu smilšu pili.

Dāvids Kore: This summer in GSS I liked capture the flag. I also liked to play basketball. I learned how to make jewelry and I made a bracelet. I also learned archery.
Rubīte Legzdiņš: I liked to play Mafia because there are so many roles. You can be a medic, a detective, the mafia, or a civilian. Have you ever played capture the flag? It is so fun! And if you like to run, you would like this game. Pottery was also fun because there are so many things you can make and it is easy. You can also learn a lot. I liked the beach! It is so nice and you don’t have to just swim, there’s volleyball and you can make a sand castle.

Teodors Gruntmanis: Man patīk spēlēt voleju pludmalē. Nākamā vasarā es nākšu uz GSS. Es iemācījos, ka vajag runāt latviski citādi būs sods. Man šogad GSS arī patika spēlēt basketbolu ar maniem draugiem.
Sloane Kīns: GSS man patika vakara nodarbības, it īpaši spēles, peldēšana, iet laivā pludmalē, un taisīt rokassprādzi. Nākamā vasarā es gribu iemācīties jaunas nodarbības un satikt jaunus draugus. Es iemācījos ļoti daudz jaunus vārdus un nodarbības, piemēram loks un bulta un airēšana.

Teodors Gruntmanis: I liked to play volleyball at the beach. Next summer I’m coming back to GSS. I learned that you need to speak Latvian or else there will be a penalty. This year in GSS I liked playing basketball with my friends.
Sloane Kīns: I liked GSS night activities, especially games, swimming, boating, and making bracelets. Next year I want to learn new activities and I want to meet new friends. I learned a lot of new words and activities, for example archery and boating.

Gaŗezera Vasaras Bērnu Nometne beidzās

Pēc 4. posmiem…

Pēc četriem brīnīšķīgiem, smaidu-pilniem posmiem, Gaŗezera bērnu nometne šovasar ir officiāli beidzies. Vasara ir bijusi pilna ar sportiem, keramiku, mākslu, mācīšanos, rotaļām, peldēšanu, spēļu vakariem, rotkalšanu, loku un būltu, makšķerēšanu, kantīnes gārdumiem, un draugiem. Katru dienu bija kaut kas jauns ko nometņotāji varēja sagaidīt un mēģināt! Liels paldies audzinātājiem un nometnes vadītājai Aijai Kīnai, ka varējāt izkārtot skaistu vasaru visiem nometņotājiem!

After four wonderful, smile-inducing camp sections, GBN has officially ended this season. The summer was full of sports, pottery, art, learning, dancing, swimming, game nights, jewlery making, archery, fishing, sweets from Kantīne, and friends. Every day there was something else the campers could look forward to and something new to try. Thank you to the counselors and camp director, Aija Kīns, for creating such a beautiful summer for everyone!

Nometņotājiem ir ko teikt!

Nometņotājiem audzinātāji uzdeva dažus jautājumus par saviem piedzīvojumiem. Seko bērnu atbildes paša viņa vārdos! “Ko jūs vislabāk atcerēsities?” “Kas jums bija vismīļāka daļa no nometnes?” un, “Kura nodarbība jeb vakara nodarbība vislabāk patika?”.

The campers were asked some questions before GBN officially ended. Here are their answers, in their own words. The questions were, “What are you going to remember most from camp? What was your favorite part of camp? What was your favorite activity/night activity?”

Makena: Es atcerēšos visu ko es uztaisīju keramikā un man patīk ka nometnē ir lok un būlta, wait, karog spēle!
Laila: Es atcerēšos kantīni.

Makena: I’ll remember everything that I made during pottery and I liked archery, wait actually capture the flag!
Laila: I’ll remember Kantīne.

Lauma: Man patīk darīt tie-dye uz krekliem. Es atcerēšos audzinātāj Elsa.
Sabīne: I liked the lok un būlta and the rotkalšana. Es atcerēšos pludmali.

Lauma: I liked to do tie-dye on shirts. I’ll remember counselor Elsa.
Sabīne: I liked archery and jewlery making. I’ll remember the beach.

Ēriks: Man patika kad bija capture the flag.
Stefāns: I liked when my tooth came out! I’m going to remember when my tooth came out.

Ēriks: I liked when there was Capture the Flag.

Elīze: Man patīk keramika. Es atceros karog spēles. Man patīk pludmales vakars.
Lija: Man patīk capture the flag and going through the forrest.

Elīze: I liked pottery. I’ll remember Capture the Flag. I liked Beach Night.Lija: I liked Capture the Flag and going through the forrest

Lāklans: Man vismīļākais ir rotkalšan jo es varu taisīt lietas es nezināj es varu taisīt.
Lūkas: Arī rotkalšan. Man patīk audzinātājs Kalvis. Es ļoti patīk spēlēt Connect Four un mini games.

Lāklans:My favorite was jewelry making because I made things I didn’t know I could make.
Lūkas: Also jewelry making. I liked counselor Kalvis. I really liked playing Connect Four and the mini games.

Arlo: Man patīk pludmale un kantīn. Man patīk tas party, yeah, balle.
Brix: Arī pludmal un kantīn. Un draugi ir fun. Man arī patīk party or when we had to find the “core” (šķēršļu gājiens).

Arlo:I liked the beach and Kantīne. I liked the party, yeah, the party.
Brix: I also liked the beach and Kantīne. And friends were fun. I also liked the party or when we had to find the “core” in the “šķērslu” game.

Katrīna: Man patīk rotkalšana un keramika un to balle. Vislabākā nodarbība ir karog spēle un probably balle.
Izī: Man patikās keramika un balle. Oh, man arī rotkalšana! Es atcerēšos balle un keramika. Un karog spēle. Man patīk kad
(audzinātājs) Matiss bija princese!
Amanda: Man patīk keramika. Umm, es atcerēšos draudzenes.
Lidija: Es domā vislabākais bija keramika un mūsu balle. Es nezin, wait, es atcerēšos karog spēli. Man patikās šķēršļu gājiens.

Katrīna: I liked jewelry making and pottery and the party. The best activity was Capture the Flag and probably the party.
Izī: I liked pottery and the party. Oh, and also jewelry making! I’ll remember the party and pottery. And Capture the Flag.
I also liked when (counselor) Matiss dressed up as a princess!
Amanda: I liked pottery. Umm, I’ll remember my friends.
Lidija: I think the best part was pottery and our party. I don’t know, wait, I’ll remember Capture the Flag. I also liked “šķērslu” game.

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Check In Form
Garezers COVID-19 News & Updates
CDC
State of Michigan
ACA Camps
CDC Guidelines for Youth Camps