Employee Handbook

Job Descriptions

Please read below for information about special
circumstances this summer due to COVID-19

Cienījamais potenciālais Gaŗezera darbinieks!

Mēs priecājamies, ka jūs interesē darbs latviešu centrā Gaŗezers 2021. gada sezonā un pozitīvi ietekmēt latviešu jauniešu dzīves! Mēs esam apņēmušies plānot un piedāvāt drošu vidi gan darbiniekiem, gan dalībniekiem 2021. gada sezonai, atzīstot, ka pandēmijas dēļ var būt nepieciešamas nozīmīgas izmaiņas. Darba piedāvājums var nākt ar dažām prasībām, kuŗas mēs vēlējāmies jums paziņot, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šādām:

 • Negatīvs COVID-19 tests pirms ierašanās
 • 7-10 dienu pirms sezonas karantīna
 • Obligāta piedalīšanās 10 dienu darbinieku seminārā/apmācībās
 • Atbildība uzturēties kohortos un ievērot vairākus ierobežojumus  braucieniem ārpus Gaŗezera teritorijas sezonas laikā
 • Pienākumi gādājot par kohorta dalībniekiem
 • Roku sanitizācijas un mazgāšanas, masku valkāšanas un sociālā distancēšanās norādījumu ievērošana saskaņā ar CDC, un veselības iestāžu vadlīnijām.

Šie ierobežojumi šobrīd ir optimāli un sabalansē riskus sabiedrības veselībai un nodrošina iespējas dalībniekiem baudīt iespēju piedalīties Garezera programmās. Visi lēmumi tiks saskaņoti ar CDC, American Camp Association un vietējās veselības departamenta vadlīnijas. Tā kā sezona tuvojas mūsu politiku un procedūras tiks pabeigta, un mēs informēs jūs.

Mēs ļoti novērtējam darbiniekus kuŗi apņēmusies sniegt aizraujošu vasaras programmu mūsu dalībniekiem un viesiem. Mūsu atzinība nekad nav bijusi lielāka. Kā komanda, mēs pārvarēsim problēmas, veidosim vienotības sajūtu un radīsim brīnišķīgas atmiņas. 

Paldies par jūsu pieteikumu! Mēs nevaram gaidīt, lai redzētu jūs šovasar!

Dear potential camp employee:

We are excited that you are interested in working at the Latvian Center Garezers during the 2021 season and making a difference in the lives of youth! We are committed to planning and offering a safe environment for both staff and participants for the 2021 season, acknowledging that the pandemic may require certain changes. Our ability to offer employment may come with some requirements we wanted to make you aware of, including, but not limited to the following:

 • Negative COVID-19 test prior to arrival
 • Onsite 7-10 day preseason quarantine 
 • Mandatory 10 day staff training 
 • Possible offsite travel restrictions during the season
 • Responsibilities within the cohort
 • Adherence to hand sanitization and washing, mask policy according to CDC, and social distancing.

These changes balance the need for keeping our public healthy and allowing our participants to enjoy a summer together within our programs. All decisions will be aligned with CDC, American Camp Association and local health department guidelines. As the season approaches our policies and procedures will be finalized and we will keep you informed.

Our appreciation for employees committed to providing an exciting summer for our program participants and guests has never been greater. As a team, we will overcome challenges, build a sense of community and create wonderful memories.  

Thank you for your application! We can’t wait to see you this summer!

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni,
lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības,
lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth,
to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values,
to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.