Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

25. jūlīja dievkalpojums

Šo svētdien, 2021. g. 25. jūlījā, Mācītāja Sarma Eglīte
vādīs dievkalpojumu Brīvdabas baznīcā plkst. 11:00.
Visi ir laipni lūgti apmeklēt! Pusdienas nebūs piedāvātas ēdamzālē pēc dievkalpojuma.

This Sunday, July 25, 2021 Pastoress Sarma Eglīte
will be leading the service in Brīvdabas Baznīca at 11:00 am.
Everyone is warmly welcome to attend! Lunch will not be served in
Ēdamzāle after the service.

Kas notiekās Gaŗezerā?

What’s happening at Garezers?

 

Mīļš paldies strādnieki!

Neaizmirsīsim pateikties darbniekiem!

Ir viegli aizmirst ka, bez strādniekiem, Gaŗezera vasaras nometnes nenotiktos. Jaunieši un bērni ir vienmēr pirmā vietā, un lai izkārtotu brīnišķīgu vasaru, audzinātāji, nometnes vadītāji, virtuves strādnieki, pludmales sargi, saimnieka puiši, skolotāji, nodarbības vadītāji, un ambulances komanda cītītgi strādā lai būtu droša, un jautra vasara!

It is easy to forget that without all the workers, Garezers camp programs would not happen. The campers always come first, and in order to provide a wonderful summer, camp counselors, camp leaders, kitchen staff, life guards, maintenance staff, teachers, activity leaders, and the health staff work hard to provide a safe and fun summer!

Mīļš paldies audzinātāji, nometnes vadītāji, skolotāji, un nodarbības vadītāji!

Audzinātāji katru dienu strādā tieši ar bērniem. No vismazākiem bērna nometn, līdz visvecākiem vidusskolas audzēkņiem, audzinātāji ir klāt un gatavi izpalīdzēt, vādīt nodarbības, sēdēt dežūrē, un mācīt par visādām lietām! Pavadot katru dienu kopā ar jauniešiem var būt nogurdinoši, bet vislielākā pelņa ir smaidi uz audzēkņu sejām pēc vismīļākās nodarbības! Nevaram aizmirst izglītības programu vadītājas kuras cītīgi izplāno dienaskārtību, nodarbībās, un arī pavada daudz laiku ar bērniem un jauniešiem. Nodarbības vadītāji un skolotāji arī piestrādā lai audzēkņiem ir labas mācības un jautras nodarbības. Mīļš paldies par jūsu pacietību un gribu strādāt!

The counselors work directly with campers. From the youngest GBN camper to the oldest GVV student, counselors are always on standby ready to help, lead activities, sit on watch during the night, and teach about all sorts of things! Spending every day with campers can be tiring, but the biggest reward is seeing the smiles on faces after a favorite activity! Of course we cannot forget the camp leaders who tirelessly plan daily activities and spend a lot of time with campers as well! Activity directors and teachers always want campers to have great classes and wonderful activities. Thank you for your patience and your desire to help!

Mīļš paldies saimnieka puišiem, pludmales sargiem, virtuves strādniekiem, un ambulances komandai!

Ir arī strādnieki kas darbojās vairāk aizklusēs. Saimnieka puiši katru dienu, visu dienu tīra un uzkopj Gaŗezera teritorīju lai tā būtu skaista un patīkama vide nometņotājiem un visiem Gaŗezera apmeklētājiem! Pludmales sargi kopj pludmali, pavada laiku ar bērniem, izpalīdz daudzās vakara nodarbībās, un vissvarīgāk, sargā nometņotāju dzīvības! Virtuves strādnieki sagatavo trīs maltītes dienā un arī azaidus visām izglītības programām. Ja nebūtu ko ēst, nebūtu Gaŗezers! Ambulances komanda katru dienu sagatavo COVID-19 protokolu, nokārto zālēs, un ir gatavi izpalīdzēt ar visādiem ievainojumiem!

There are also workers who are less directly involved with the campers and work more “behind-the-scenes”. The maintenance staff spends all day maintaining the Garezers territory so that campers and guests have a clean, and safe environment! Our lifeguards maintain the beach area, spend time with kids, help out with various activities, but most importantly, they guard lives! The kitchen staff works hard to provide three meals a day and snacks for all the camp programs. Without a kitchen staff, there would be no camp! The health staff puts together a COVID-19 protocol everyday, take care of medicine, and are always on-call to help with all sorts of injuries!

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Check In Form
Garezers COVID-19 News & Updates
CDC
State of Michigan
ACA Camps
CDC Guidelines for Youth Camps